Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 190/XXXIX/10 Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 stycznia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 15, 19 pkt. 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 174/XXXVII/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 231, poz. 2753) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Od sprzedaży ze stoiska:
a) do 4 m2 - 5,00 zł,

b) 4 m2 do 10 m2 - 8,00 zł,

c) 10 m2 do 15 m2 - 12,00 zł,

d) 15 m2 do 20 m2 - 16,00 zł,

e) 20 m2 do 25 m2 - 20,00 zł,

f) 25 m2 do 30 m2 - 24,00 zł,

g) 30 m2 do 40 m2 - 30,00 zł,

h) 40 m2 do 50 m2 - 40,00 zł,

i) powyżej 50 m2 - 0,80 zł od każdego 1 m2 stoiska, nie więcej niż 681,54 zł.
"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe