Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Białostockiego

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Pogotowiu Opiekuńczym "OPOKA" w Wasilkowie prowadzonego na zlecenie Powiatu Białostockiego w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Pogotowiu Opiekuńczym "OPOKA" w Wasilkowie w 2010r. w wysokości - 1.685zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć zł).
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Starosta Powiatu Białostockiego

Wiesław Pusz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe