Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/179/10 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 3, art. 18, ust. 2, pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753)Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za transport nieczystości ciekłych wykonywany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie w wysokości:
a) za wywóz nieczystości ciekłych 1 kurs ( 6 m3) - 87,85 zł netto + 7 % VAT
b) za wywóz gnojowicy 1 kurs ( 6 m3) - 97,00 zł netto + 7 % VAT
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/135/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe