Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/149/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku kalendarzowym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, określone są w planie finansowym Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§ 4. Regulamin funduszu zdrowotnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określa rodzaje przyznawanych świadczeń, warunki i sposób ich przyznawania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik do Uchwały Nr XXII/149/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO
§ 1. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe, o których mowa w § 1 uchwały wyodrębnione w budżecie Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 2.656 zł.
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1, będzie następował do ich wyczerpania w danym roku, przy uwzględnieniu następującego podziału:
1) Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - 1.616 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset szesnaście złotych 00/100)
2) Szkoła Podstawowa w Kroszewie - 355 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
3) Szkoła Podstawowa w Łabętniku - 296 zł (słownie: dwieście dziewięcdziesiąt sześć złotych 00/100)
4) Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym 389 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
3. W przypadku nie wykorzystania środków przewidzianych do dyspozycji dla danej szkoły, przy uwzględnieniu wniosków o których mowa w § 6 ust. 10, możliwe jest ich wykorzystanie przez nauczycieli z innych szkół.
§ 2. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny w wymiarze co najmniej 1 pełnego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
§ 3. Ilekroć dalej jest mowa o:
1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin Funduszu Zdrowotnego",
2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Bargłów Kościelny,
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny,
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 3,
5) nauczycielu- należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w § 2 pkt 1 i 2.
§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako bezzwrotne świadczenie pieniężne i przyznawana jest w formie refundacji całkowitej lub częściowej poniesionych przez nauczyciela kosztów związanych z:
1) zakupem leków, środków higienicznych;
2) opłatami za świadczenie usług medycznych lub rehabilitacyjnych;
3) kosztami przejazdu bezpośrednio związanymi z pomocą zdrowotną;
4) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.
§ 5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składać może nauczyciel.
§ 6. 1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Wójt Gminy.
2. Wnioski nauczycieli mogą być opiniowane przez komisję, jeżeli organ taki zostanie powołany na mocy statutu szkoły.
3. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:
1) zaświadczenie lekarza potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu;
2) dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem, faktury, rachunki wystawione na osobę korzystajacą z pomocy zdrowotnej.
3) Oświadczenie o przekazanie przyznanej pomocy zdrowotnej na wskazany rachunek bankowy.
6. Wniosków, które nie zawierają dokumentów określonych w § 6 ust. 5 nie rozpatruje się.
7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w szkole w terminie do 15 czerwca oraz do 15 listopada danego roku.
8. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu niezbędnych opinii, niezwłocznie przekazuje wnioski Wójtowi Gminy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 
9. Wnioski rozpatruje się w okresie jednego miesiąca licząc od upływu ostatecznych terminów na ich złożenie określonych w ust.7.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
11. Wysokość udzielanej pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków na świadczenia określone w § 4, będzie przyznawane w zależności od posiadanych środków.


Załącznik
do Regulaminu
Funduszu Zdrowotnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
1) ………………………………………………………………………………………………
nauczyciel (imię i nazwisko)
2) ………………………………………………………………..............................................
(adres zamieszkania)
3)……………………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………………….....................
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony)
4) Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006r. 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, z 2007r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238)
6) Załączniki:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………..,dnia………………..
(miejscowość)

………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
7) Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej*:
……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..
8) Podpisy członków Komisji Zdrowotnej*:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
9) Opinia Dyrektora Szkoły i proponowana wysokość pomocy finansowej:
……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....

………………………………….
(data i podpis Dyrektora Szkoły)
10) Przyznaję pomoc zdrowotną w kwocie:………………………………………

………………………………………
(data i podpis Wójta Gminy)
* wypełnić jeśli dotyczy
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe