Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/10 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży na ul. Polowej 39

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ogłoszony jednolity tekst ustawy/ zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 w 2010 roku w wysokości 3.107 zł. /słownie: trzy tysiące sto siedem złotych/.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Łomża

mgr inż. Jerzy Brzeziński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe