Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr SR/1/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 stycznia 2010r.

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

Tekst pierwotny

zawarte w Suwałkach pomiędzy:
Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Suwalskiego, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzacym"
a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem dotującym"
określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
Na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) zostaje zawarte porozumienie następującej treści:
§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, zwany w dalszej części treści porozumienia "Urzędem Pracy", jako jednostka organizacyjna Powiatu prowadzącego obejmuje swoim obszarem działania i realizuje zadania publiczne Powiatu dotującego z zakresu polityki rynku pracy.
§ 2. 1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.065.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2010 roku.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach Kredyt Bank S.A. O/Suwałki Nr 77 1500 1719 1217 1002 2466 0000 w ratach:
1) pierwsza rata w wysokości 177.500,00 zł w terminie do dnia 26 lutego 2010 r.
2) pozostałe 10 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 88.750,00 zł
3. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpi do 31 grudnia 2010 r.
§ 3. 1. Rozliczenia przekazanej dotacji celowej dokona Dyrektor Urzędu Pracy do 15 stycznia 2011 r.
2. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 78 1240 5211 1111 0000 4931 8258 w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.
§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

POWIAT PROWADZĄCY

POWIAT DOTUJĄCY
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe