Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 stycznia 2010r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 r.
Ustawodawca statuuje Komisję jako organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta w sprawach związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt.1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 - 6 zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W 2009 roku Komisja pracowała w składzie:
- Józef Gajewski Prezydent Miasta Suwałk - Przewodniczący.
Członkowie:
- Pan Tadeusz Szymańczyk, Pan Lechosław Bołtrukanis - osoby delegowane przez Radę Miejską,
- Pan Sylwester Symonowicz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Pan Andrzej Przekopski Naczelnik Sztabu Komendy Miejskiej Policji - osoby delegowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach,
- Pani Teresa Dzienuć Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Dariusz Siwicki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Ryszard Ołów przedstawiciel Zarządu Budynków Mieszkalnych, Pan Zbigniew De-Mezer Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach - osoby powołane przez Prezydenta Miasta Suwałk.
W pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczą także osoby zajmujące się problematyką zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz problematyką patologii społecznej.
W minionym roku w oparciu o roczny harmonogram pracy odbyły się cztery posiedzenia na których m.in.:
W dniu 16 marca 2009 r. Komisja przyjęła:
- sprawozdanie z realizacji miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego za 2008 r. Program jest monitorowany i realizowany zgodnie z założeniami.
- roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Suwałk za 2008 r. oraz zapoznała się z głównymi priorytetami pracy suwalskiej Policji w 2009 r.
Ponadto poddano ocenie skuteczność działania monitoringu w suwalskich szkołach. Z informacji przedłożonych przez dyrektorów szkół, w których funkcjonuje system monitoringu generalnie nasuwa się wniosek, iż spełnia on swoją rolę i jest potrzeby.
Placówki oświatowe na terenie miasta, w których funkcjonuje system monitoringu:
- Młodzieżowym Dom Kultury,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego,
- Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1,
- Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2,
- Bursa Szkolna,
- Przedszkole Nr 3,
- Przedszkole Nr 4,
- Przedszkole Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 6,
- Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 9,
- Szkoła Podstawowa Nr 11,
- Gimnazjum Nr 6,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 6,
- Zespół Szkół Nr 8,
- Zespół Szkół Nr 9,
- Zespół Szkół Nr 10.
Z chwilą zamontowania systemu w szkołach nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa.
Po analizie przedstawionych informacji nasuwają się następujące wnioski.
1. System monitoringu w skład, którego wchodzą kamery zewnętrzne zabezpieczają teren przed wandalizmem i dewastacją mienia.
2. Funkcjonujący monitoring przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek jak również w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w okolicach szkół.
3. Jest pomocny przy kontrolowaniu osób wchodzących na teren szkoły.
4. Zapewnia kontrolę zachowań uczniów.
5. Spełnia rolę prewencyjną.
6. W znacznym stopniu wpływa na eliminowanie negatywnych zjawisk z życia szkoły.
7. Przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz pozwala w zdecydowanym stopniu na szybkie wykrycie sprawców czynów negatywnych.
W przedszkolach koszty związane z zamontowaniem monitoringu ponieśli rodzice natomiast w szkołach wykonanie takiego systemu możliwe było dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu "Wspieranie 2007-2009 organów prowadzących zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania - i opieki".
W dniu 7 lipca 2009 r. Komisja dokonała:
- oceny bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta za pierwsze półrocze 2009 r. z uwzględnieniem zimowego utrzymania dróg.
W omawianym okresie nie wystąpiły istotne zagrożenia jak również nie zanotowano rażących przypadków zaniedbania przez służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg w mieście. Nawet w czasie obfitych opadów śniegu służby starały się utrzymać przejezdność ulic w należytym stanie. Zarządcy dokładali wszelkich starań, zapewniając bezpieczeństwo na drogach.
- przyjęła informację z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej za 2008 r.
W 2008 r. nastąpił znaczny wzrost interwencji w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwięcej interwencji zanotowano w miesiącu sierpniu. Podyktowane było to nadmierną aktywnością owadów (strażacy zlikwidowali 727 gniazd szerszeni).
W 2008 roku straż podjęła 1858 interwencji o 559 więcej niż w 2007 r. Były one spowodowane min. zagrożeniami sił natury, wypadkami drogowymi, zagrożeniem chemiczno-biologicznym. Ponadto strażacy brali udział w zabezpieczeniu wypadków na wodzie m.in. poszukując ich ofiar - topielców.
- przyjęła również informację z działalności Straży Miejskiej w Suwałkach za 2008 r.
Najwięcej uwagi funkcjonariusze poświęcili interwencjom związanym z naruszaniem przepisów prawa o ruchu drogowym, naruszeniem zakazów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Strażnicy bardzo aktywnie działali w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta realizując zadania związane z utrzymaniem porządku na terenach prywatnych oraz użyteczności publicznej. Realizowano również przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zadanie związane z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obok ww. zadań wiele uwagi poświęcono przedsięwzięciom prewencyjnym. Na uwagę zasługuje stale rozwijająca się współpraca ze szkołami a także bieżąca współpraca z Policją oraz zarządcami zasobów mieszkaniowych.
Na posiedzeniu w dniu 5 października 2009 r.
- członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat najczęstszych przyczyn powstawania przestępstw o charakterze kryminalnym.
Z przedstawionego materiału w tym zakresie wynika, iż nastąpił wzrost przestępstw o charakterze kryminalnym prawie we wszystkich kategoriach. Jednym z czynników mających wpływ na taki stan rzeczy jest wysoki stopień bezrobocia. Kolejny czynnik to alkohol oraz osoby mające konflikt z prawem. Największą liczbę podejrzanych o popełnienie przestępstw stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 40 do 49 lat.
W trakcie dyskusji nad tym zagadnieniem członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji działania, które w znacznym stopniu przyczynić się mogą do ograniczenia przestępczości. Działanie to sprowadza się do odpowiedniego kształtowania bezpiecznej przestrzeni na osiedlach mieszkaniowych - odpowiednio przycięte krzewy, uformowane korony drzew, świecące lampy uliczne, dbałość o małą infrastrukturę.
Bezpieczna przestrzeń to obszar, gdzie potencjalny sprawca przestępstwa nie znajduje sobie miejsca, z którego może obserwować obiekt lub osobę nie będąc jednocześnie niezauważonym przez mieszkańców.
Członkowie Komisji przyjęli propozycje zorganizowania spotkania w tym temacie z administratorami zasobów mieszkaniowych celem dokonania przeglądów terenów zarządzanych.
Takie spotkanie odbyło się 26 października 2009 r.
Efekty pracy zespołu dokonującego przeglądu osiedli w skład, którego weszli przedstawiciel Straży Miejskiej, przedstawiciel Policji oraz przedstawiciel administrowanego terenu przedstawione zostaną na posiedzeniu Komisji w roku 2010.
Na posiedzeniu w tym dniu członkowie Komisji dokonali również oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach wolnostojących - pustostanach na terenie miasta Suwałk.
Z materiałów wynika, iż nastąpił znaczy wzrost pożarów w budynkach opuszczonych tzw. pustostanach. Pomimo, iż w centrum miasta wyburzono wiele takich obiektów stanowiących mienie komunalne, które nie najlepiej służyły i stanowiły potencjalne zagrożenie oraz wpływały ujemnie na estetykę, to pozostały jeszcze budynki w zdecydowanej części będące w gestii osób prywatnych w stosunku do których toczą się sprawy o ustalenie własności. W trakcie tego posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali także na temat bezpieczeństwa w szkołach oraz okolicach szkół w roku szkolnym 2008/2009.
Z informacji przedstawionej przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wynika, iż w porównaniu do roku ubiegłego, o ile wzrosła przestępczość ogólna to przestępczość nieletnich utrzymuje się na tym samym poziomie. Celem ograniczenia zjawisk negatywnych w szkołach, funkcjonariusze Policji podejmują szereg działań m.in. współpracują z pedagogiem szkolnym propagując działania profilaktyczne. W strukturze Komendy powołany jest Zespół ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, który generalnie zajmuje się zagadnieniami zapobiegania przestępczości.
Ponadto Komenda Miejska Policji prowadzi programy prewencyjne adresowane do dzieci i młodzieży m.in. "Stop patologiom", "Wagarowicz", "Bezpieczne ferie". Przy realizacji tych programów współpracuje również ze Strażą Miejską.
Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r.
- członkowie Komisji zapoznali się z:
- programami prewencyjnymi prowadzonymi przez Komendę Miejską Policji. Skala programów realizowanych przez Sekcję Prewencji jak również Sekcję Ruchu Drogowego jest duża. Programy prowadzone to m.in.
- "Bezpieczne ferie/Bezpieczne wakacje",
- "Bezpieczna droga do szkoły",
- "Nie ufaj bezgranicznie"
, - "Edukacja prawna",
- "Stop bezmyślności",
- "Stop patologiom",
- "Żółta kartka",
- "Czarna skrzynka",
- "Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom".
Na posiedzeniu w tym dniu Komisja zapoznała się z projektem budżetu miasta na 2010 rok w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazali podziękowania za pomoc finansową przekazaną z budżetu miasta na dofinansowanie działalności obu jednostek.
Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją na temat skuteczności działania monitoringu wizyjnego miasta Suwałk w okresie 11 miesięcy 2009 r.
Istniejący system monitoringu składający się z 22 kamer pozwala na obserwację przestrzeni publicznej, co jest elementem pomocnym w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.} W ciągu 11 miesięcy 2009 r. osoby obsługujące centrum obserwacji i rejestracji zaobserwowali łącznie 2914 zdarzeń. W 896 przypadkach interwencje do załatwienia przekazywano na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej i Policji. Za pomocą systemu ujawniono 745 wykroczeń drogowych. Skierowano 654 notatek wraz z materiałem zdjęciowym do Zespołu ds. Wykroczeń w Wydziale Ruchu Drogowego. Do najczęstszych zdarzeń ujawnianych za pomocą systemu należą:
- bójki,
- niszczenie mienia,
- nieprzytomny człowiek,
- nieprawidłowo zaparkowane samochody,
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, przejawy demoralizacji nieletnich.
W 43 przypadkach uzyskano pozytywne sprawdzenia materiału archiwalnego celem wykorzystania do prowadzonych postępowań.
Tematyka posiedzeń Komisji nawiązywała do ustawowych zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta Suwałk w zakresie bezpieczeństwa. Debaty Komisji służyły cyklicznej ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli i miały wpływ na podejmowanie bieżących decyzji w tym zakresie.
Zgodnie z art.38a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym kadencja Komisji trwa 3 lata. W dniu 17 grudnia 2009 r. zakończyła pracę Komisja kadencji 2006-2009.
Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe