Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/180/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 ) oraz art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 , Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) uchwala się , co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 154.970zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 154.970zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 36.000 zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 36.000zł
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. "Zadania inwestycyjne w 2009 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2009 r." do niejszej uchwały.
§ 5. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/140/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r." na załącznik Nr 5 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r." do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienić załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/153/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 lutego 2009 r. "Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 r. " na załącznik Nr 6 "Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 r. " do niniejszej uchwały.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 16.459.852zł
2. Wydatki ogółem - 18.065.674zł
3. Źródło finansowania deficytu w wysokości 1.605.822zł stanowią: planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW ( transza na 2009 r.) w wysokości 498.840zł , kredyt w wysokości 589.978zł oraz wolne środki w wysokości 517.004zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady

Jan Żeruń
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2009 r
dział rozdział § zwiększenie dochodów zwiększenie wydatków
756 75616 0500 4760 -
801 80104 4049 - 4.044
801 80104 4119 - 617
801 80104 4129 - 99
756 75618 0480 8.000 -
851 85154 4110 - 640
851 85154 4170 - 3.000
851 85154 4210 - 4.360
801 80104 2008 127.443 -
801 80104 2009 14.767 -
801 80104 4018 - 42.641
801 80104 4019 - 4.941
801 80104 4118 - 8.421
801 80104 4119 - 976
801 80104 4128 - 1.356
801 80104 4129 - 157
801 80104 4178 - 12.607
801 80104 4179 - 1.461
801 80104 4218 - 34.458
801 80104 4219 - 3.992
801 80104 4248 - 17.206
801 80104 4249 - 1.994
801 80104 4308 - 10.754
801 80104 4309 - 1.246
razem: 154.970 154.970
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
Zmiany w budżecie gminy na 2009 r.
dział rozdział § zmniejszenie wydatków zwiększenie wydatków
600 60016 4210 15.000 -
600 60016 4300 - 15.000
801 80101 4210 6.000 -
801 80101 4240 - 6.000
900 90003 6060 15.000 -
900 90003 4300 - 15.000
razem: - 36.000 36.000
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.
1. do § 1 
1) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75616 o o podatek od czynności cywilnoprawnych i przeznaczono w rozdziale 80104 w Biurze Obsługi Szkół na udział własny w projekcie pod nazwą : " Przedszkolaki - Podlasiaki" - utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Drohiczyn .
2) W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono dochody w rozdziale 75618 o wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczono w rozdziale 85154 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
3) W rozdziale 80104 zwiększono dochody o dotację rozwojową na zadanie pod nazwą " Przedszkolaki- Podlasiaki " - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn ( Urząd Miejski ) i przeznaczono w rozdziale 80104 na wydatki związane z realizacją tego zadania przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.
2. do § 2 
1) Urzędzie Miejskim w Drohiczynie: a) w rozdziale 60016 przesunięto wydatki z zakupów materiałów na wydatki z zakresu usług pozostałych b) W rozdziale 90003 zmniejszono wydatki na zakup wagi na wysypisko śmieci w Drohiczynie ( zakup za mniejszą kwotę niż planowano) i przeznaczono na wykonanie podestu pod tę wagę .
2) Na podstawie Zarządzenia Nr 12/09 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 18 września 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia i przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/180/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe