Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/174/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków budzetowych zgodnie z załacznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów własnych jednostki budżetowej zgodnie z załacznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu miasta w wysokości 28 526 237 zł i przychody w wysokości 1 410 070zł
2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 636 307 zł i rozchody w wysokości 300 000 zł
3) Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 300 000 zł
4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1 110 070 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
mgr inż. Józef Sokolik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/174/09
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2009 r.

Nr 1 do uchwały 174
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/174/09
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2009 r.

Nr 2 do uchwały 174
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/174/09
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2009 r.

nr 3 do uchwały Nr 174
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/174/09
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2009 r.

nr 4 do uchwały 174
Zalacznik4.doc
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe