Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/162/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2, art. 184, art. 82 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 169, poz. 1420, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666/ uchwala się co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 146 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 146 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 83 189 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku i załączniku Nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 do Uchwały Nr XXX/121/08 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2008 r., Uchwały Nr XXXI/124/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 stycznia 2009 r., Uchwały Nr XXXII/127/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 lutego 2009 r., Uchwały Nr XXXIII/131/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 04 marca 2009 r., Uchwały Nr XXXIV/132/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2009 r., Uchwały Nr XXXVI/143/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 maja 2009 r., Uchwały Nr XXXVII/149/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2009 r., Uchwały Nr XXXVIII/160/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.
§ 5. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku nr 5.
§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów w kwocie 27 066 361 zł;
2) plan wydatków w kwocie 29 066 361 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 000 000 zł , zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
4) rozchody w wysokości 1 000 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady GminyAndrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/162/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2009 r.

załącznik nr 1
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/162/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2009 r.

załącznik nr 2
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/162/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2009 r.

załącznik nr 3
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/162/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2009 r.

załącznik nr 4
Zalacznik4.doc
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/162/09
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 września 2009 r.

załącznik nr 5
Zalacznik5.doc
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe