Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/146/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.6 i 6 a oraz art.54 ust. 3 i 7, art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r Nr 97, poz 674, Nr 170, poz 1218, Nr 220, poz 1600; z 2007r Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik do Uchwały Nr XXII/146/09
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BARGŁÓW KOŚCIELNY
Dział I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, zwany dalej "Regulaminem", określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz 181 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, dla których Gmina Bargłów Kościelny jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a także, odpowiednio oddział przedszkolny i zespół szkół,
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3,
5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela, zwaną dalej "Kartą Nauczyciela".
2. Dodatki, o których mowa w § 1 ust.1, pkt 1 i 3, przyznawane są nauczycielom, w tym wicedyrektorom szkół - przez dyrektora, natomiast dyrektorom szkół - przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. 1. Dodatki za: wysługę lat, motywacyjny oraz funkcyjny wypłacane są z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatki za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane są z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Dział II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 4. Wysokość oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i Rozporządzenia.
§ 5. 1. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:
1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku,
2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dział III. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) Uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym oraz osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.; w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenie zewnętrznej;
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;
c) aktywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujacych efektom w procesie kształcenia i wychowania.
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich,
e) przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizowaniu i inspirowaniu innych działań w ramach zadań statutowych szkoły.
4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiazków związanych z powierzonym stanowiskiem , w tym stanowiskiem kierowniczym, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do realizacji przydzielonych obowiązków;
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych, urządzeń szkolnych, pomieszczeń;
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły;
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
f) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,
g) co najmniej dobry wynik oceny pracy, dokonanej w trybie przewidzianym Kartą Nauczyciela, lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.
5) Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikajacych z przyjętych przez Gminę Bargłów Koscielny priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
§ 7. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 3 % środków przyznanych szkole na wynagrodzenia zasadnicze, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję dyrektora. Dodatki motywacyjne przyznawane są w ramach posiadanych środków.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora można przyznać wyższy dodatek motywacyjny, jednakże nie więcej niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast wicedyrektorowi szkoły można przyznać dodatek motywacyjny do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
§ 9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:
1) Nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) Urlopu dla poratowania zdrowia,
3) Za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
4) W okresie przebywania w stanie nieczynnym.
Dział IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:
1) dyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości do 50 %
2) wicedyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości do 30 %
3) dyrektorowi zespołu szkół - w wysokości do 85 %
4) wicedyrektorowi zespołu szkół - w wysokości do 50 %
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora w zastępstwie, w wysokości nie mniej niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje ponadto nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:
1) wychowawcy klasy
a) liczącej do 17 uczniów - w wysokości 68,60 zł.
b) liczącej 18 uczniów i wiecej - w wysokości 89,08 zł.
2) opiekuna stażu - w 68,60 zł
§ 11. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Natomiast w przypadku zakończenia pracy w trakcie miesiąca proporcjonalnie do przepracowanych dni w tym miesiącu.
§ 12. 1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okres:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
2. Dodatek funkcyjny opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż.
§ 13. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.
§ 14. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał popełniania z innych powodów, obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastapiło od pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.
Dział V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 15. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w Rozporządzeniu.
§ 16. 1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.
§ 17. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczcych, z którymi dodatek jest związany.
§ 18. 1. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w tym z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
2. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.
Dział VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 19. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach realizowana była w warunkach uprawniających do tego dodatku.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym, nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieobecności w pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela.
3. Godziny ponadwymiarowe przypadajace w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracowawcy oraz związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu mrozów
2) rekolekcjami
3) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
4) uzgodnionymi z dyrektorem konferencjami metodycznymi
5) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ( pomniejszony o 1/5 lub 1/4 , jeżeli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze przysługuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.
§ 20. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw, chyba że nie ma mozliwości realizacji zajęć przez nauczyciela.
Dział VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 21. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, zgodnie z art. 49 ust.2 Karta Nauczyciela reguluje odrębna uchwała.
Dział VIII. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§ 22. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, miesięcznie w wysokości:
1) przy jednej osobie - 68,60 zł
2) przy dwóch osobach - 91,43 zł
3) przy trzech osobach - 114,34 zł
4) przy czterech i więcej osób - 137,21 zł
2. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka,
2) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
3) dzieci niepełnosprawne, nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, który także jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. O zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor - Wójta. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi.
§ 23. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, natomiast w przypadku zakończenia pracy w trakcie miesiąca - proporcjonalnie do przepracowanych dni w tym miesiącu.
2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
5) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuzej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.
Dział IX. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Augustowie.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe