Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 179/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz., poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 ) zarządzam , co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 157 zł, w tym w Dz. 852 rozdz.85213 § 2010 ( dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom).
§ 2. Zwiekszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 157 zł. , w tym w Dz. 852 rozdz.85213 § 4130 (składki na ubezpieczenia zdrowotne).
§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:
1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.790 zł, w tym:
a) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 4.000 zł ( zakup materiałów i wyposażenia),
b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 o kwotę 300 zł ( wynagrodzenia bezosobowe).
c) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 490 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.790 zł, w tym:
a) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4480 o kwotę 4.000 zł.(podatek od nieruchomości),
b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 300 zł.(wynagrodzenia osobowe),
c) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 118 zł.(wynagrodzenia osobowe),
d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 19 zł.(składki na ubezpieczenia społeczne),
e) Dz. 852rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 3 zł (składki na fundusz pracy).
f) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 350 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe w wysokości 6.927.245 zł;
2) Wydatki budżetowe w wysokosci 7.191.672 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe