Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Monieckiego

z dnia 12 stycznia 2010r.

W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu monieckiego w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz.1551, Nr 157 poz. 1241 zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego na 2010 rok w następujących wysokościach:
1) Dom Pomocy Społecznej w Mońkach w wysokości 2.042,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterdzieści dwa 00/100);
2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach w wysokości 2.104,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto cztery 00/100).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Starosta Moniecki

mgr Zbigniew Męczkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe