reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 629 i Nr 79 poz. 666) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć budżet gminy Krasnopol po stronie dochodów o kwotę 712.192,-zł w dziale:
- 754 rozdział 75412 § 6298 - 595.000,-zł
- 852 rozdział 85212 § 2010 - 74.000,-zł
- 852 rozdział 85213 § 2010 - 4.337,-zł
- 852 rozdział 85214 § 2010 - 33.855,-zł
- 852 rozdział 85219 § 2030 - 5.000,-zł
2. Zwiększyć budżet gminy Krasnopol po stronie dochodów o kwotę 633.453,-zł w dziale:
- 756 rozdział 75615 § 2680 - 9.915,-zł
- 801 rozdział 80195 § 2030 - 132,-zł
- 852 rozdział 85213 § 2030 - 2.337,-zł
- 852 rozdział 85214 § 2030 - 24.855,-zł
- 854 rozdział 85417 § 0830 - 1.214,-zł
- 900 rozdział 90095 § 6298 - 595.000,-zł
§ 2. 1. Zmniejszyć budżet gminy Krasnopol po stronie wydatków o kwotę 855.643 w dziale:
- 750 rozdział 75011 § 4700 - 57,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6060 - 5.992,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6068 - 595.000,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6069 - 105.000,-zł
- 852 rozdział 85212 § 3110 - 71.580,-zł
- 852 rozdział 85212 § 4010 - 1.000,-zł
- 852 rozdział 85212 § 4210 - 514,-zł
- 852 rozdział 85212 § 4700 - 57,-zł
- 852 rozdział 85212 § 4740 - 900,-zł
- 852 rozdział 85213 § 4130 - 4.337,-zł
- 852 rozdział 85214 § 3110 - 33.855,-zł
- 852 rozdział 85219 § 4010 - 5.000,-zł
- 852 rozdział 85219 § 4440 - 283,-zł
- 852 rozdział 85219 § 4740 - 2.000,-zł
- 852 rozdział 85228 § 4280 - 17,-zł
- 852 rozdział 85228 § 4010 - 21,-zł
- 852 rozdział 85228 § 4110 - 30,-zł
- 900 rozdział 90003 § 4300 - 30.000,-zł
2. Zwiększyć budżet gminy Krasnopol po stronie wydatków o kwotę 776.904,-zł w dziale:
- 750 rozdział 75011 § 4440 - 57,-zł
- 750 rozdział 75023 § 4300 - 30.000,-zł
- 750 rozdział 75023 § 4440 - 54,-zł
- 754rozdział 75412 § 4440 - 132,-zł
- 801 rozdział 80101 § 4210- 1.214,-zł
- 801 rozdział 80114 § 4440 - 50,-zł
- 801 rozdział 80195 § 4170 - 132,-zł
- 852 rozdział 85212 § 4440 - 51,-zł
- 852 rozdział 85213 § 4130 - 2.337,-zł
- 852 rozdział 85214 § 3110 - 24.855,-zł
- 852rozdział 85219 § 4300 - 2.283,-zł
- 852 rozdział 85228 § 4440 - 68,-zł
- 900 rozdział 90095 § 4260 - 1.039,-zł
- 900 rozdział 90095 § 4440 - 8.640,-zł
- 900 rozdział 90095 § 6060 - 5.992,-zł
- 900 rozdział 90095 § 6068 - 595.000,-zł
- 900 rozdział 90095 § 6069 - 105.000,-zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody ogółem - 10.210.727,-zł w tym:
1) dochody bieżące - 9.577.215,-zł
2) dochody majątkowe - 633.512,-zł
2. wydatki ogółem - 12.411.452,-zł w tym:
1) wydatki bieżące - 10.579.219,-zł w tym:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.574.551,-zł
b) dotacje - 437.303,-zł
- dotacje podmiotowe - 360.000,-zł
- dotacje dla innych podmiotów realizujacych zadania własne gminy - 1.500,-zł
- dotacje celowe na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych między podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych i nie należącymi do sektora finansów publicznych - 75.803,-zł.
c) wydatki na obsługę długu - 30.000,-zł
2) wydatki majątkowe - 1.832.233,-zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.725,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości - 1.044.031,-zł i z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.156.694 ,- zł.
§ 5. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r. stanowi załacznik Nr 2 do uchwały.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 8. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r. stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PrzewodniczącyLeszek Buziuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/162/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 25 września 2009 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KRASNOPOL NA 2009 R.
Do §1. ust. 1 Zmniejsza się dochody gminy Krasnopol w działach:
- 754 - 595.000,-zł - z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 852 - 117.192,-zł - z tytułu skorygowania planów finansowych realizowanych zadań wg. pisma FB.II.BŁ.3011-160/09 i na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. wg. pisma FB.II.MC.3011-228/09 w związku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).
Do §1. ust. 2 Zwiększa się dochody gminy Krasnopol w działach:
- 756 - 9.915,-zł - z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- 801 - 132,-zł - zwiększenie na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 852 - 27.192,-zł - z tytułu skorygowania planów finansowych w zwiazku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).
- 854 - 1.214,-zł - z tytułu wpływu z usług,
- 900 - 595.000,-zł - z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
Do § 2. 1. Zmniejsza się wydatki gminy Krasnopol w działach:
- 750 - 57,-zł - z tytułu szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu słuzby cywilnej.
- 754 - 705.992,-zł - z tuytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- 852 - 119.594,-zł - z tytułu skorygowania planów finansowych realizowanych zadań wg. pisma FB.II.BŁ.3011-160/09 i na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. wg. pisma FB.II.MC.3011-228/09 w związku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).
- 900 - 30.000,-zł - z tytułu zakupu usług pozostałych.
Do §1. Zwiększa się wydatki gminy Krasnopol w działach:
- 750 - 30.111,-zł - z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych., zakup usług pozostałych.
- 754 - 132,-zł - z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 801- 1.396,-zł - z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia bezosobowe,
- 852 - 29.594,-zł - z tytułu skorygowania planów finansowych w związku z ustawą z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) (na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), na usługi pozostałe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 900 - 715.671,-zł - na zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/162/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 25 września 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnopol z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2009 r.
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/162/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 25 września 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnopol z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2009 r.
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/162/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 25 września 2009 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnopol z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2009 r.
Zalacznik4.doc
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama