reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/197/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 160 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów - w zakresie dotacji celowych
1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000 zł
- Dział 852 rozdział 85212 § 2010 89 000 zł
- Dział 852 rozdział 85213 § 2010 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85214 § 2010 5 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 2030 4 000 zł
2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł
- Dział 852 rozdział 85212 § 3110 89 000 zł
- Dział 852 rozdział 85213 § 4130 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85214 § 3110 5 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4110 4 000 zł
3) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 081 zł
- Dział 801 rozdział 80195 § 2440 8 081 zł
4) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 081 zł
- Dział 801 rozdział 80195 § 4300 8 081 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 321 500 zł
- Dział 010 rozdział 01010 § 6050 80 000 zł
- Dział 600 rozdział 60013 § 6300 50 000 zł
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050 60 000 zł
- Dział 700 rozdział 70005 § 6050 75 000 zł
- Dzial 801 rozdział 80110 § 4010 32 000 zł
- Dział 801 rozdział 80113 § 4270 10 000 zł
- Dział 801 rozdział 80114 § 4010 8 000 zł
- Dział 801 rozdział 80114 § 4210 500 zł
- Dział 852 rozdział 85215 § 3110 6 000 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 236 762 zł
- Dział 010 rozdział 01010 § 6050 18 300 zł
- Dział 600 rozdział 60016 § 4300 70 000 zł
- Dział 700 rozdział 70005 § 4300 85 400 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 7 062 zł
- Dzial 750 rozdział 75095 § 4260 9 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4010 35 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 10 000 zł
- Dział 900 rozdział 90002 § 4300 2 000 zł
3) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 72 900 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 0690 72 900 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu
1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 640 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 3020 1 000 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4700 4 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4040 55 zł
- Dział 852 rozdział 85228 § 4040 180 zł
- Dział 852 rozdział 85228 § 4300 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 4040 73 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 4110 2 332 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 4300 1 000 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 640 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4260 2 500 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4410 2 500 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4110 2 000 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4410 1 000 zł
- Dział 852 rozdział 85228 § 4110 2 550 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 4280 90 zł
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 11 180 650 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 723 012 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków.
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 568 362 zł, rozchody w wysokości 26 000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 700 000 złotych.
§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu tarytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latacg 2009 - 2011r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Wykaz dotacji z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/197/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2009 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2009 rok
- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian - zmniejszenia w planach dotacji celowych. Zmiany wynikają ze zmiany ustawy budżetowej na rok 2009. Zwiększa się plan dochodów i wydatkó w w Dz. 801 - oświata i wychowanie, na dofinansowanie pracodawcom kosztó w kształcenia pracowników młodocianych. Do § 2 W związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania wsi, remontu stacji wodociągowej oraz przebudowy drogi Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka i budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Becejłach ( inwestycje będą realizowane najprawdopodobniej w 2010 roku ) zmniejszono plan wydatkó w na zadania w tym zakresie. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 900 zł. Zwiększeniu ulega plan wydatkó w w działach: - Dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - 18 300 zł ( na budowę dodatkowego przyłącza kanalizacyjnego do działki gminnej ) - Dz. 600 - transport i łączność - 70 000 zł ( na zakup usług, m.in.w zakresie transportu żwiru na drogi gminne ) - Dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - 85 400 zł ( zakup usług ) - Dz. 750 - administracja publiczna - 16 062 zł ( zakup energii, usług ) - Dz. 801 - oświata i wychowanie - 45 000 zł ( wynagrodzenia - 35 000 zł, usługi remontowe w SP Becejły - 10 000 zł ) - Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 000 zł (zakup usług ). Do § 3 Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu 852 - pomoc społeczna o kwotę 5 640 zł. W dziale 750 - administracja publiczna dokonuje się niezbędnych przeniesień o kwotę 5 000 zł.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama