Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 146/09 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666 / zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 167.078zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 167.078zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 39.652zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 39.652zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 16.656.930zł
2) Wydatki ogółem -18.262.752zł
3) Źródło finansowania deficytu w wysokości 1.605.822zł stanowią: planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW( transza na 2009r) w wysokości 498.840zł, kredyt w wysokości 589.978zł oraz wolne środki w wysokości 517.004zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 146/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 października 2009 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2009 r.
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
852 85295 2030 116.378 -
852 85295 3110 - 116.378
854 85415 2030 3.023 -
854 85415 3260 - 3.023
854 85415 2030 47.677 -
854 85415 3240 - 47.677
- OGÓŁEM: - 167.078 167.078
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 146/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 października 2009 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
750 75023 4170 3.000 -
750 75023 4270 - 3.000
852 85295 4010 2.000 -
852 85295 4210 - 2.000
852 85228 4280 10 -
852 85228 3020 - 10
801 80101 4280 150 -
801 80101 4350 - 150
801 80101 4300 7.000 -
801 80101 4280 3.000 -
801 80101 4430 4.900 -
801 80101 4210 9.800 -
801 80101 4260 - 7.000
801 80101 4410 - 1.000
801 80101 4240 - 2.000
801 80101 4270 - 14.700
900 90095 4300 3.500 -
900 90095 4170 - 3.500
758 75818 4810 5.000 -
757 75702 8070 - 5.000
852 85212 4410 700 -
852 85212 4210 - 700
853 85395 3119 296 -
853 85395 3110 - 296
853 85395 3110 296 -
853 85395 3119 - 296
- OGÓŁEM: - 39.652 39.652
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 146/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 października 2009 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2009 r.
1. do § 1 
1) Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-283/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85295 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski) i przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( MGOPS - środki dotacji na zadania własne).
2) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-325/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85415 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski) i przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z programem " Wyprawka szkolna" ( Zespół Szkół w Drohiczynie- środki dotacji).
3) Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-290/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09.10.2009r. zwiększono w rozdziale 85415 dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski) i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty , tj. na stypendia szkolne ( Urząd Miejski - środki dotacji na zadania własne).
2. do § 2 
1) W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na umowy zlecenia i przeznaczono na zakup usług remontowych - remont Urzędu Miejskiego ( środki własne) .
2) W rozdziale 85295 ( świetlica środowiskowa ) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia - zakup statywu ( MGOPS - środki własne).
3) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2009 Kierownika MGOPS w Drohiczynie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych a zwiększono na zakup odzieży roboczej ( środki własne).
4) Na podstawie Zarządzenia Nr 15/09 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 27 października 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych a zwiększono na zakup usług dostępu do sieci Internet .
5) Na podstawie Zarządzenia Nr 13/09 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 26 października 2009r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, na opłaty i zakupy materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup energii, na podróże służbowe, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup usług remontowych.
6) W rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększono na umowę o dzieło na wykonanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów(Urząd Miejski - środki własne).
7) Zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono na odsetki od kredytów i pożyczek ( Urząd Miejski-środki własne).
8) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2000 Kierownika MGOPS w Drohiczynie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85212 zmniejszono wydatki na podróże służbowe a zwiększono na zakupy materiałów i wyposażenia na świadczenia rodzinne ( środki dotacji na zadania zlecone).
9) Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2000 Kierownika MGOPS w Drohiczynie z dnia 23 października 2009r. w rozdziale 85395 :
a) zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w ramach udziału własnego w projekcie " Teraz młodzież" a zwiększono na świadczenia społeczne w dożywianiu ( środki dotacji na zadania własne),
b) zmniejszono udział środków własnych w dożywianiu na świadczenia społeczne a zwiększono na udział własny w projekcie " Teraz młodzież" ( środki własne) .
10) W związku z wprowadzonym do realizacji projektem "Przedszkolaki- Podlasiaki" w ramach rozdziału 80104 zmnienia się realizatorów zadania . Oprócz Biura Obsługi Szkół realizować projekt bedą również 4 szkoły gminne, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach. Dlatego w ramach rozdziału 80104 zmniejszono wydatki w Biurze Obsługi Szkół o kwotę 133.012zł, tj. ze środków własnych : § 4049 o kwotę 4044zł , z § 4119 o kwotę 617zł, z §4129 o kwotę -99zł, oraz ze środków dotacji rozwojowej : z §4018 o kwotę 42641zł, z § 4019 o kwotę 4941zł, z § 4118 o kwotę 8421zł, z §4119 o kwotę 976zł, z § 4128 o kwotę 1.356zł, z § 4129 o kwotę 157zł, z § 4178 o kwotę 6.820zł , z § 4179 o kwotę 790zł, z § 4218 o kwotę 27.736zł, z § 4219 o kwotę 3.214zł, z § 4248 o kwotę 17.206zł, z § 4249 o kwotę 1994zł , z § 4308 o kwotę 10.754zł i z § 4309 o kwotę 1246zł i zwiększono w rozdziale 80104 w poszczególnych szkołach, tj:
a) w Zespole Szkół w Drohiczynie środki własne : § 4049 o kwotę1620zł, § 4119 o kwotę 308zł, §4129 o kwotę -42zł oraz ze środków dotacji rozwojowej :§4018 o kwotę 17.051zł, § 4019 o kwotę 1977zł, § 4118 o kwotę 3367zł, §4119 o kwotę 391zł, § 4128 o kwotę 542zł, § 4129 o kwotę 64zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 197zł, § 4218 o kwotę 9.481zł, § 4219 o kwotę 1.099zł, § 4248 o kwotę 5.108zł, § 4249 o kwotę 592zł , § 4308 o kwotę 4.301zł i § 4309 o kwotę 499zł - łącznie o 48.344zł;
b) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie ze środków własnych : § 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej : §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.685zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 271zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 197zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.033zł, § 4249 o kwotę 467zł , § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.222zł;
c) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach ze środków własnych :§ 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej: §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.684zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 272zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 198zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.032zł, § 4249 o kwotę 468zł , § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.223zł;
d) w Szkole Podstawowej w Ostrożanach ze środków własnych : § 4049 o kwotę 808zł, § 4119 o kwotę 103zł, §4129 o kwotę -19zł oraz ze środków dotacji rozwojowej : §4018 o kwotę 8.530zł, § 4019 o kwotę 988zł, § 4118 o kwotę 1.685zł, §4119 o kwotę 195zł, § 4128 o kwotę 271zł, § 4129 o kwotę 31zł, § 4178 o kwotę 1.705zł , § 4179 o kwotę 198zł, § 4218 o kwotę 6.085zł, § 4219 o kwotę 705zł, § 4248 o kwotę 4.033zł, § 4249 o kwotę 467zł , § 4308 o kwotę 2.151zł i § 4309 o kwotę 249zł - łącznie o 28.223zł;
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe