Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 194/09 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - wprowadzenia otrzymanych dotacji
1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 167 zł
- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 7 036 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 2030 5 000 zł
- Dział 854 rozdział 85415 § 2030 38 131 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 167 zł
- Dział 010 rozdział 01095 § 4430 7 036 zł
- Dział 852 rozdział 85295 § 3110 5 000 zł
- Dział 854 rozdział 85415 § 3240 38 131 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu
1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 3020 19 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4210 8 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4240 2 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4430 1 000 zł
2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł
- Dział 801 rozdział 80101 § 4010 30 000 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem 11 202 019 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 744 381 zł
3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków.
4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka.
§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

mgr inż Mariusz Grygieńć
Załącznik do Zarządzenia Nr 194/09
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 października 2009 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy.
- Do § 1 Na podstawie pism przesłanych przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planach dotacji celowych - kwota 7 036 zł - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 5 000 zł - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 36 150 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym" - kwota 1 981 zł - na realizację programu "Wyprawka szkolna".
- Do § 2 Dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących - przeniesień w ramach działu 801 - oświata i wychowanie o łączną kwotę 30 000 złotych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe