Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 771/10 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach w 2010 r. w wysokości 2.287,10 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy).
§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe