Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/223/09 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 7 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art.188 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ,ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 ; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 21 764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 293 176 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 47 222 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 318 634 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 2. 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 875 156 zł
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20 130 191 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 255 035 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 862 735 zł oraz z wolnych środków w wysokości 392 300 zł
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący

Piotr Gabriel Haffke
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/223/09
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 7 października 2009 r.
Zalacznik6.docx

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe