Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/181/09 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 71.491 zł;
2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.000 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 445.017,90 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 432.526,90 zł.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 14.539.669 zł
2) plan wydatków ogółem 18.430.311 zł
3) planowany deficyt budżetu w kwocie 3.890.642 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek długoterminowych - 1.449.000 zł oraz kredytów długoterminowych - 2.441.642 zł.
§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.457 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 131.457 zł.
§ 5. Traci moc § 3 uchwały Nr XXXIV/176/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok.
§ 6. Przyjmuje się "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku", stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 7. Traci moc załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/176/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2009 rok.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/181/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 XXXV-181-09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/181/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do XXXV-181-09
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/181/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 XXXV-181-09
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/181/09
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 XXXV-181-09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe