Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 154/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o 322.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć plan wydatków o 322.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić plan finansowy dotacji podmiotowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem: 21.498.228,00 zł
- plan wydatków ogółem: 25.712.346,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 154/XXVIII/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik Nr 5
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe