Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/112/09 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2005r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 80, poz.1111) i art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 506.940 zł., z tego:
1) Zadania zlecone 99.586 zł.:
a) 010, rozdział 01095 § 2010 99.141 zł.
b) 852, rozdział 85213 § 2010 445 zł.
2) Zadania własne 407.354 zł.:
a) 600, rozdział 60017 § 2440 50.000 zł.
b) 801, rozdział 80101 § 0750 6.000 zł.
c) 801, rozdział 80101 § 2030 24.000 zł.
d) 801, rozdział 80110 § 0830 10.000 zł.
e) 852, rozdział 85212 § 2360 6.000 zł.
f) 852, rozdział 85295 § 2030 19.400 zł.
g) 854, rozdział 85415 § 2030 43.302 zł.
h) 921, rozdział 92109 § 6298 247.907 zł.
i) 801, rozdział 80101 § 0960 745 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.000 zł., z tego:
1) Zadania własne 22.000 zł.:
a) 801, rozdział 80195 § 2030 22.000 zł.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 585.670 zł. z tego:
1) Zadania zlecone 100.586 zł.:
a) 010, rozdział 01095 § 4430 99.141 zł.
b) 852, rozdział 85212 § 4300 1.000 zł.
c) 852, rozdział 85213 § 4130 445 zł.
2) Zadania własne 485.084 zł.
a) 010, rozdział 01095 § 4300 1.000 zł.
b) 600, rozdział 60017 § 4270 50.000 zł.
c) 750, rozdział 75023 § 4350 500 zł.
d) 750, rozdział 75023 § 4360 500 zł.
e) 750, rozdział 75023 § 6060 200 zł.
f) 754, rozdział 75412 § 3030 1.200 zł.
g) 754, rozdział 75412 § 4300 1.000 zł.
h) 801, rozdział 80101 § 4240 24.745zł.
i) 801, rozdział 80101 § 4210 1.400 zł.
j) 801, rozdział § 4260 3.000 zł.
k) 801, rozdział 80101 § 4270 600 zł.
l) 801, rozdział 80146 § 4410 1.000 zł.
m) 801, rozdział 80146 § 4700 200 zł.
n) 801, rozdział 80103 § 4010 8.000 zł.
o) 801, rozdział 80103 § 4300 30.000 zł.
p) 801, rozdział 80110 § 4260 13.000 zł.
q) 801, rozdział 80110 § 4280 300 zł.
r) 801, rozdział 80110 § 4410 300 zł.
s) 801, rozdział 80110 § 4170 1.530 zł.
t) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł.
u) 851, rozdział 85153 § 4170 800 zł.
v) 851, rozdział 85154 § 3110 200 zł.
w) 852, rozdział 85202 § 4330 5.000 zł.
y) 852, rozdział 85219 § 4350 200 zł.
z) 852, rozdział 85219 § 4370 800 zł.
ź) 852, rozdział 85295 § 3110 19.400 zł.
ab) 854, rozdział 85415 § 3240 43.198 zł.
ac) 854, rozdział 85415 § 3260 104 zł.
ad) 921, rozdział 92109 § 4270 27.000 zł.
ad) 921, rozdział 92109 § 6058 247.907 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.730 zł. z tego:
1) Zadania własne 99.730 zł.:
a) 600, rozdział 60017 § 4270 60.000 zł.
b) 750, rozdział 75075 § 4170 1.200 zł.
c) 750, rozdział 75023 § 4410 200 zł.
d) 801, rozdział 80101 § 4010 10.200 zł.
e) 801, rozdział 80148 § 4010 3.000 zł.
f) 801, rozdział 80110 § 4300 2.130 zł.
g) 851, rozdział 85153 § 4300 800 zł.
h) 851, rozdział 85154 § 4170 200 zł.
i) 801, rozdział 80195 § 4300 22.000 zł.
2) Zadania zlecone 1.000 zł.
a) 852, rozdział 85212 § 4210 1.000 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XVI/77/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Gminy Siemiatycze w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ( Dz.Urz. Woj.Podl. z 2009r. Nr 36, poz. 357 informacja dodatkowa otrzymuje brzmienie: " Dochody zadań zleconych podlegajacych przekazaniu do budżetu państwa ( opłaty za dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych ) dział 750, rozdział 75011 plan 5.000 zł. oraz dział 852, rozdział 85212 - plan 2000 zł. (zwrot zaliczek alimentacyjnych)."
§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 14.377.899 zł.
2) Plan wydatków ogółem 16.426.698 zł.
a) zadania zlecone 1.916.434 zł.
b) zadania własne 14.510.264zł.
§ 8. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.048.799 zł.Pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.488.079 zł. i wolnymi środkami w kwocie 384.720 zł. oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 176.000 zł. na sfinansowanie zadania pod nazwą "Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki".
§ 9. W 2009 roku na spłatę rad kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł. przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Andrzej Sycewicz
Załącznik do Uchwały Nr XXI/112/09
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 484.940 zł .z następujących tytułów:
a) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 15.10.2009r Nr FB.II.MC.3011-283/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna - w rozdziale 85295 o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
b) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 09.10.2009r Nr FB.II.BB.3011-290/09 i FBII.BB.3011-325/09 z dnia 16.10.2009r ) zwiększona została dotacja w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale 85415 o kwotę 43.302 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r- wyprawka Szkolna w kwocie 104zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 43.198zł
c) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 05.10.2009r Nr FB.II.BB.3011-264/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 801- Oświata i wychowanie - w rozdziale 80101 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu -"Radosna szkoła"
d) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 25.09.2009r Nr FB.II.MC.3011-261/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 852 Pomoc społeczna - w rozdziale 85213 o kwotę 445 zł w związku ze zgłoszonym niedoborem środków.
e) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04.09.2009r), dokonano korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Podlaskiego na 2009rok. Zmniejszona została dotacja celowa w dziale 801 w rozdziale 80195 w kwocie 22.000zł oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom terytorialnym w dziale 750 rozdz.75011 zostały zmniejszone o kwotę 5.000zł ( za wydanie dowodów osobistych).
f) na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr00044-6922-UM1000028/09 w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętej PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego kwotę 247.907zł na refundację części kosztów kwalifikowanych na realizację zadania "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach: Boratyniec Ruski, Czartajew i Anusin"
g) na podstawie umowy Nr DMG-III.3041-26/2009 ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację I etapu drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonych na terenie wsi Czartajew przyznana została dotacja w kwocie 50.000zł. Zadanie został0 zrealizowane ze środków własnych gminy. Wobec powyższego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 60.000zł i przeznacza na realizację innych zadań bieżących gminy.
h) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo z dnia 28.10.2009r Nr FB.II.AK.3011-3241/09 ) zwiększona została dotacja w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale 01095 o kwotę 99.141 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
i) na wniosek kierowników jednostek budżetowych zwiększono dochody własne w dziale 801,852
2) Plan wydatków zwiększył się o również o kwotę 484.940 zł
a) Dokonano zmian w planie wydatków zleconych i własnych. Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach i działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.
b) Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.048.799 zł a pokryty zostanie nadwyżką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.872.799 zł i pożyczką w kwocie 176.000 zł Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260zł przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe