Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/192/10 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 9 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008, Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr 213, poz.1650 i Nr 210, poz.1706/ i z art.18 ust.2 pkt 15, w związku z art.41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 / uchwala się, co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/161/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku:
1. w § 8 pkt. 1 zapis o treści: "..ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 4%" zmienić na "odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 10 %",
2. w § 8 pkt. 4 zapis o treści: "dodatek motywacyjny ...nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli" zmienić na "dodatek motywacyjny ... nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli",
3. w § 9 pkt 2. l.b wychowawcy klasy zapisy o treści: -"w oddziałach do 20 uczniów - 4,4% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym" zmienić na - "5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym" , - "w oddziałach powyżej 20 uczniów - 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym" zmienić na - "6% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym".
§ 2. Pozostała treśc regulaminu pozostaje bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe