Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/193/10 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 9 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz 674., Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; ; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821 1821 z 2008, Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 210, poz. 1706), oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych z budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. ( Dz. U. Nr 46, poz. 430) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Dz.U.nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241/ uchwala się co następuje:
§ 1. W § 4 ust.2 uchwały Nr XVI/150/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Czeremcha, zapis o treści: "studia podyplomowe o specjalnościach : socjoterapia" zmienić na "studia podyplomowe o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół".
§ 2. Przyjąć na rok 2010 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeremcha stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady

mgr Nadzieja Sulima
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/193/10
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 9 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 193
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe