Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/181/09 Rady Miasta Kolno

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r., Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277/ Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 4.309.507,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 5.114.586,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 355.079 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
4. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 36.951.901,00 zł.,
2) plan wydatków wynosi 36.301.901,00 zł.;
§ 2. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 wynosi:
1) Plan przychodów wynosi - 850.000,00 zł;
2) Plan rozchodów wynosi - 1.500.000,00 zł;
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Staszkiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/181/09
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/181/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/181/09
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/181/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/181/09
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/181/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/181/09
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/181/09 Rady Miasta Kolno z dnia 29 października 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe