reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/223/09 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 66.438 zł.
1) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - 47.516 zł:
a) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu tereytorialnego na podstawie ustaw" - 47.516 zł:
- § 0480 - 47.516 zł.
2) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 18.922 zł:
a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 18.922 zł:
- § 2360 - 18.922 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 66.438 zł.
1) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 47.516 zł:
a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 47.516 zł:
- § 4170 - 4.000 zł,
- § 4210 - 20.000 zł,
- § 4300 - 22.516 zł,
- § 4410 - 1.000 zł.
2) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 18.922 zł:
a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 18.922 zł:
- § 4010 - 12.950 zł,
- § 4110 - 2.017 zł,
- § 4120 - 315 zł,
- § 4300 - 1.140 zł,
- § 4410 - 200 zł,
- § 4700 - 700 zł,
- § 4740 - 600 zł,
- § 4750 - 1.000 zł.
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.109.870 zł.
1) Dział 630 "Turystyka" - 709.870 zł:
a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 709.870 zł:
- § 6208 - 709.870 zł.
2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 400.000 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 400.000 zł:
- § 6330 - 400.000 zł.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.109.870 zł.
1) Dział 630 "Turystyka" - 709.870 zł:
a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 709.870 zł:
- § 6058 - 709.870 zł.
2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 400.000 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 400.000 zł:
- § 6050 - 400.000 zł.
§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.731.917 zł.
1) Dział 600 "Transport i łączność" - 799.985 zł:
a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 799.985 zł:
- § 6050 - 799.985 zł.
2) Dział 630 "Turystyka" - 236.624 zł:
a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 236.624 zł:
- § 6059 - 236.624 zł.
3) Dział 750 "Administracja publiczna" - 5.500 zł:
a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 5.500 zł:
- § 4210 - 5.500 zł.
4) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 576.815 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 576.815 zł:
- § 4010 - 3.215 zł,
- § 6050 - 573.600 zł.
5) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 8.028 zł:
a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 8.028 zł:
- § 2810 - 730 zł,
- § 2830 - 3.000 zł,
- § 4300 - 4.298 zł.
6) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 14.947 zł:
a) rozdział 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - 14.947 zł:
- § 4210 - 7.000 zł,
- § 4220 - 7.947 zł;
7) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 18 zł:
a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 18 zł:
- § 4040 - 18 zł.
8) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 90.000 zł:
a) rozdział 92195 "Pozostała działalność" - 90.000 zł:
- § 6050 - 90.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.731.917 zł.
1) Dział 600 "Turystyka" - 759.999 zł:
a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 759.999 zł:
- § 6050 - 759.999 zł.
2) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 695.480 zł:
a) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 695.480 zł:
- § 6050 - 695.480 zł.
3) Dział 750 "Administracja publiczna" - 6.700 zł:
a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 6.700 zł:
- § 6050 - 6.700 zł.
4) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 213.530 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 121.630 zł:
- § 4010 - 67.630 zł,
- § 4260 - 54.000 zł;
b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 90.072 zł:
- § 4010 - 49.242 zł,
- § 4110 - 5.200 zł,
- § 4120 - 1.620 zł,
- § 4210 - 3.896 zł,
- § 4260 - 13.600 zł,
- § 4300 - 3.544 zł,
- § 4440 - 1.557 zł,
- § 6060 - 11.413 zł;
c) rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 1.828 zł:
- § 4440 - 1.828 zł.
5) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 8.028 zł:
a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 8.028 zł:
- § 2820 - 8.028 zł.
6) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 14.947 zł:
a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - 14.947 zł:
- § 4330 - 14.947 zł.
7) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 3.233 zł:
a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 3.233 zł:
- § 4010 - 2.832 zł,
- § 4110 - 342 zł,
- § 4120 - 59 zł.
8) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 30.000 zł:
a) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" - 30.000 zł:
- § 4300 - 30.000 zł.
§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 7. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 8. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2009r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 9. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 4.
§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009r.:
1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.354.528 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł.
§ 12. Traci moc § 10 pkt 1 oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/175/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.
§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta - 72.415.388 zł,
2) wydatki budżetu miasta - 74.660.495 zł,
3) deficyt budżetu - 2.245.107 zł, pokryty:
a) przychodami z emisji obligacji - 1.194.528 zł,
b) pożyczką - 160.000 zł,
c) wolnymi środkami z lat ubiegłych - 890.579 zł,
4) przychody - 6.200.579 zł,
5) rozchody - 3.955.472 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań - 2.181.337 zł.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/223/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2009 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2009 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział Ogółem środki inwestycyjne na 2009 rok Środki z Unii Europejskiej Inne źródła
1 2 3 4 5 6
1 Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej 600-60016 1.522.382 - -
2 Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza 600-60016 2.000 - -
3 Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego 600-60016 35.000 - -
4 Budowa ulicy Prądzyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie 600-60016 3.069.215 - 1.532.078
5 Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie 600-60016 55.000 - -
6 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: 630-63003 759.999 - -
a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego 724.999 - -
b/ Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym 35.000 - -
7 Wykupy nieruchomości 700-70005 1.022.000 - -
8 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004 100.000 - -
9 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego 750-75023 117.500 - -
10 Monitoring budynku Urzędu Miejskiego 750-75023 6.700 - -
11 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji 750-75095 100.000 - -
12 Audyt uzdrowiska 750-75095 20.000 - -
13 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne 750-75095 51.711 - -
14 Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 754-75412 6.000 - 6.000
15 Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 801-80101 426.400 - -
16 Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie 801-80104 165.000 - -
17 Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu 801-80104 281.750 - -
18 Zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika w Przedszkolu Nr 2 801-80104 11.413 - -
19 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie 801-80110 800.000 - -
20 Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1 801-80110 5.100 - -
21 Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u 852-85219 10.567 - -
22 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja,b/ulica Ogrodowa 900-90001 460.000 - 460.000
23 Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej 900-90015 210.000 - -
24 Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa 900-90095 50.000 - -
25 Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie 921-92195 10.000 - -
26 Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie 926-92604 32.632 - -
9.330.369 - 1.998.078
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/223/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2009 r.
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Ogółem środki Środki miasta Środki inne Środki z Unii Europejskiej Nakłady do 2008r. 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: 45.419.562 23.594.562 3.167.999(3.167.999 - śr. BP) 18.657.001 - 759.999 (759.999 - śr. miasta) 3.855.632(2.006.897 - śr. miasta, 1.571.425 - śr. UE, 277.310 - śr. BP) 17.982.243 (9.280.958 - śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 1.305.193 - śr. BP) 13.738.344 (7.090.606 - śr. miasta, 5.650.577 - śr. UE, 997.161 - śr. BP) 9.083.344 (4.456.102 - śr. miasta, 4.038.907 - śr. UE, 588.335 - śr. BP)
a) Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego (2009r.-2011r.) 45.349.562 23.524.562 3.167.999 ( 3.167.999 - śr. BP) 18.657.001 - 724.999 (724.999 - śr. miasta) 3.820.632 (1.971.897- śr. miasta, 1.571.425 - śr. UE, 277.310 - -śr. BP) 17.982.243 (9.280.958 - śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 1.305.193 - śr. BP) 13.738.344 (7.090.606 - śr. miasta, 5.650.577 - śr. UE, 997.161 - śr. BP) 9.083.344 (4.456.102- śr. miasta, 4.038.907 - śr. UE, 588.335 - śr. BP)
b) Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym (2009r.-2010r.) 70.000 70.000 - - - 35.000(35.000 - śr. miasta) 35.000(35.000 - śr. miasta) -
2 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie (2009r.-2011r.) 7.350.000 7.350.000 - - - 800.000 (800.000 - śr. miasta) 3.375.000 (3.375.000 - śr. miasta 3.175.000 (3.175.000 - śr. miasta) -
3 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009r.-2011r.) 576.923 576.923 - - - 51.711(51.711 - śr. miasta) 375.000(375.000 - śr. miasta) 150.212(150.212 - śr. miasta) -
4 Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.) 9.633.286 7.633.286 2.000.000 (2.000.000 - śr. BP) - 183.286 (183.286 śr. miasta) 426.400(426.400- śr. miasta) 3.857.800 (3.157.800- śr. miasta, 700.000 - śr. BP) 4.873.000 (3.573.000 - śr. miasta, 1.300.000 - śr. BP) 292.800 (292.800 śr. miasta) -
5 Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie 2.950.000 451.000 - 2.499.000 (2.499.000 - śr. UE) - 10.000 (10.000 - śr. miasta) 2.940.000 (441.000 - śr. miasta, 2.499.000 - śr. UE) - -
OGÓŁEM 65.929.771 39.605.771 5.167.999 21.156.001 183.286 (183.286 - śr. miasta) 2.048.110 (2.048.110- śr. miasta) 14.403.432(9.355.697- śr. miasta, 4.070.425 - śr. UE, 977.310 - śr. BP) 26.180.455 (16.179.170- śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 2.605.193 - śr. BP) 14.031.144 (7.383.406 - śr. miasta, 5.650.577 - śr. UE, 997.161 - śr. BP) 9.083.344 (4.456.102 - śr. miasta, 4.038.907 - śr. UE, 588.335 - śr. BP)
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/223/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2009 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2009 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Lp. Nazwa projektu Planowane wydatki na 2009 rok ogółem finansowane ze środków UE z pozostałych źródeł
1 2 3 4 5
I Wydatki bieżące 627.494 533.370 94.124
1. Europejski Fundusz Społeczny VII Promocja Integracji Społecznej - Praca - Tak 230.132 195.612 34.520
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Równać szanse 397.362 337.758 59.604
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/223/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2009 r.
Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2009 rok.
1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66.438 zł dotyczy:
- większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 47.516 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego związanego z realizacją ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami) z przeznaczeniem na koszty obsługi działań wobec dłużników alimentacyjnych - 18.922 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta o 1.109.870 zł dotyczy środków z UE na zadanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego" - 709.870 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa na budowę sali sportowej przy SP 4 - 400.000 zł.
3. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:
- oszczędności na zadaniach inwestycyjnych - "Budowa ul. Prądzyńskiego i Grzybieniowej w Augustowie" (rozdział 60016) - 799.985 zł (zadanie zrealizowano w pełnym zakresie), "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej" (rozdział 80101) - 573.600 zł oraz "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" (rozdział 92195) - 90.000 zł (zadanie realizowane będzie w 2010r.), zmiana nazwy wynika z konieczności dostosowania jej do wniosku o dofinansowanie w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska" w porozumieniu z samorządem Druskiennik i Miastem Augustów,
- przesunięcia w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego" o 236.624 zł (z § 6059 do § 6050) - jako zadania realizowanego w 2009r. ze środków Miasta, w § 6050 zwiększa się środki o 523.375 zł - razem o 759.999 zł,
- przesunięć w planie finansowym SP Nr 6 o kwotę 3.233 zł (zmniejszenie w dziale 801 o 3.215 zł, 854 - 18 zł, zwiększenie w dziale 854 o 3.233 zł), przesunięcia zabezpieczają środki na wypłatę wynagrodzeń w świetlicy szkolnej,
- przesunięć w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 8.028 zł, których dokonuje się w związku z ogłoszeniem konkursu na zadanie miasta w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
- przesunięcia w planie finansowym MOPS-u o 14.947 zł zwiększają środki na opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej,
- zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych - 695.480 zł,
- zwiększa się nakłady na administrację - 6.700 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu budynku Urzędu (poz. Nr 10 w wykazie zadań inwestycyjnych), z tego 5.500 zł ze środków otrzymanych z PZU,
- zwiększenie nakładów na oświatę o 213.530 zł, związane głównie z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, pochodnymi oraz wzrostem cen energii i wywozu nieczystości, kwotę 11.413 zł przeznacza się na zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika do Przedzkola Nr 2 (poz. Nr 18 w wykazie zadań inwestycyjnych),
- zwiększa się nakłady na schronisko dla zwierząt - 30.000 zł.
4. Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2 (zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego", "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej" oraz "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie"). Aktualizuje się wydatki na programy i projekty w 2009 roku realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zg. z załącznikiem Nr 3.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama