reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy Raczki

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Raczki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 90 ust. 1, ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/139/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Raczki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 każdego miesiąca informacje o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki. "
2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
" 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Raczki rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem rzeczowym i finansowym w terminie do 10 każdego miesiąca, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów lub wychowanków ewentualna nadpłata lub niedopłata dotacji wykazana w rozliczeniu miesięcznym będzie korygowana przy przekazywaniu kolejnej raty dotacji. "
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
" § 6. Końcowe rozliczenie dotacji za dany rok następuje do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów placówki niepublicznej w ciągu roku. "
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
" § 7. 1. Wójt Gminy Raczki kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu niepublicznym przedszkolom. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Raczki, po uprzednim powiadomieniu wskazując zakres i czas kontroli.
2. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów oraz zgodności wydatkowania środków na cele, na które została przyznana.
3. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji.
4. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
5. Stwierdzenie nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji skutkować bedzie jej wstrzymaniem i żadaniem zwrotu przyznanych i niewłaściwie wykorzystanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych. "
5) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/160/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 lutego 2010 r.
ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA MIESIĄC ...............................
........................... R.
Nazwa szkoły/placówki Faktyczna liczba uczniów/wychowanków na pierwszy dzień miesiąca dotowanego Liczba uczniów/wychowanków za miesiąc poprzedni przyznania dotacji Wysokość dotacji za miesiąc poprzedni przyznania dotacji Łączna kwota otrzymanych dotacji od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego Kwota wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni Łączna kwota wykorzystanych dotacji od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
- - - - - - -
- - - - - - -
Oświadczam, że otrzymana dotacja określona w uchwale budżetowej Gminy Raczki została przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków szkoły/placówki.
(miejscowość i data)

(podpis organu prowadzącego szkołę/placówkę)
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/160/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 lutego 2010 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
1) Nazwa placówki
.......................................................................................................................................................................
2) Adres .............................................................................................................................................................
3) Nazwa organu prowadzącego
..........................................................................................................................................................................
4) Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
............................................................................................................................................................................
5) Planowana liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu ...............................................................
6) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
...........................................................................................................................................................................
7) Osoba prowadząca zobowiązuje się do:
a) składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów w niepublicznym przedszkolu.
Wnioskodawca

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama