reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/145/09 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/73/04 Rady Gminy Wąsosz z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu, uchwała Nr XII/79/04 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu i uchwała Nr XXII/142/06 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski
Załącznik do Uchwały Nr XXII/145/09
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 grudnia 2009 r.
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu działa na podstawie ustaw:
o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej, a także niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej w statucie Ośrodkiem - jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Wąsosz do realizacji zadań pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Wąsosz.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Wąsosz.
4. Terenem działania jest obszar Gminy Wąsosz.
§ 3. 1. Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.
2. Ośrodek realizuje zadania własne określone w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach, obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
2) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4) przyznawanie pomocy w naturze,
5) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom, którzy tego wymagają,
6) świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
7) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
10) prowadzenie pracy socjalnej,
11) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
12) współudział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
13) diagnozowanie problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
14) koordynację realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
15) dożywianie dzieci,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17) sporządzanie sprawozdawczości.
3. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznanych potrzeb, a w szczególności:
1) udziela mieszkańcom Gminy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
2) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
3) tworzy i realizuje programy osłonowe,
4) współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.
4. Ośrodek realizuje zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Podlaskim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, uprawnione zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
3) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
7) realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
9) działania uregulowane ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie uzyskania upoważnień.
10) Przyznając i dokonując wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmując działania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie uzyskanych upoważnień.
§ 4. 1. Ośrodek w trakcie realizacji swych zadań statutowych współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swojej działalności niesienie pomocy, Kościołami oraz podmiotami gospodarczymi.
2. Ośrodek współpracuje także w realizacji swych zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Gminy Wąsosz, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, zakładami ubezpieczeń społecznych, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami, innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.
3. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy.
§ 5. Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.
2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Wójt Gminy jest przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka
5. W przypadku nieobecności Kierownika jego czynności wykonuje pracownik Ośrodka wyznaczony przez Kierownika
§ 7. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1. organizowanie pracy Ośrodka,
2. kierowanie podległymi pracownikami,
3. składanie organom samorzadu gminy sprawozdań z pracy Ośrodka i opracowywanie potrzeb pomocy społecznej,
4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
5. podejmowanie decyzji o przyznawaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - na podstawie udzielonych upoważnień.
§ 8. Ośrodek finansuje swoją działalność i zadania pomocy społecznej ze środków otrzymywanych ze Skarbu Państwa i budżetu Gminy Wąsosz zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być także finansowany ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 9. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność również z innych źródeł.
§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.
§ 11. Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi referat budżetu i podatków Urządu Gminy Wąsosz, na podstawie zawartego porozumienia.
§ 12. Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
§ 13. 1. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników określają zakresy czynności.
3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy o pracownikach samorządowych i o pomocy społecznej.
§ 14. Zmiana statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wąsosz.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama