Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/198/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 2 lutego 2010r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 558, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1 ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, który obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/133/2009 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 87, poz. 880)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/198/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 2 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

do uchwały Nr XXIX/198/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 2 lutego 2010 roku
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe