Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 146/XXVII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165, art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420: z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832: z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505: z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 156.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 489.119 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 120.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach plan dochdów wynosi złotych 8.407.846 złotych, plan wydatków wynosi 8.685.365 złotych
§ 7. Żródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 167.599 złotych. Wolne środki 109.920 złotych
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady

Marek Wnorowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 146/XXVII/09
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 listopada 2009 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § § Kwota Plan po zmianach.
756 75615 0310 35.000 980.000
75616 0310 35.000 78.100
0320 30.000 240.000
0330 26.600 121.600
0340 3.400 40.000
Razem 95.000
Ogółem 130.000
758 75814 0920 16.000 26.000
852 85212 2010 10.000 934.000
Ogółem 156.000
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 146/XXVII/09
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 listopada 2009 r.
W Y D A T K I - Z W I Ę K S Z E N I A
Dział Rozdział § § Kwota Plan po zmianach.
600 60014 6300 479.119 479.119
852 85212 3110 10.000 902.500
Ogółem 489.119
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 146/XXVII/09
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 listopada 2009 r.
D O C H O D Y BU D Ż E T U P A Ń S T W A
Dział Rozdział § § Kwota Plan po zmianach.
750 75011 2350 5.000 2.000
Ogółem 5.000
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 146/XXVII/09
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 listopada 2009 r.
PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW
Dział Rozdział § § Kwota zwiększenia Kwotazmniejszenia Plan po zmianach.
010 01095 4430 54.119 --------- 390.629
600 60014 6300 65.881 --------- 545.000
852 85202 4300 -------- 20.000 20.000
85214 3110 -------- 90.000 72.500
85228 4300 -------- 10.000 -------
Ogółem 120.000
Ogółem 120.000 120.000
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 146/XXVII/09
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 listopada 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2009 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 333.119
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 223.199
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 109.920
Rozchody ogółem: 55600
1. Spłaty kredytów § 992 55600
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe