Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/289/09 Rady Gminy Suwałki

z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167. poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz.1277) - Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 385 930,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2) zmniejszyć dochody o kwotę 319 118,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 248 345,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2) zwiększyć wydatki o kwotę 315 157,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 20 680 030,00 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 25 670 678,00 zł;
3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 990 648,00 zł stanowią przychody pochodzące z:
a) nadwyżki budżetowej w kwocie 1 106 648,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie 377 448,00 zł,
c) pożyczki i kredytu w kwocie 3 506 552,00 zł,
4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
a) ogólna w wysokości 12 000,00 zł,
b) celowa w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Wprowadzić zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/289/09
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/289/09
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/289/09
Rady Gminy Suwałki
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe