Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/228/09 Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie miasta na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 677 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 677 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 393 640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 353 640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) zwiększony deficyt miasta o kwotę 1 040 000 zł będzie sfinansowany z wolnych środków pochodzących z 2007 r. i 2008 r.,
8) załącznik Nr 5 (Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.) do uchwały nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 10 (Dotacje podmiotowe w 2009 r.) do uchwały nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2009 zmieniony następnie uchwałą nr XXXVIII/222/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 8 (Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.) do uchwały nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2009, zmieniony następnie uchwałą nr XXXV/203/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 czerwca 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011) do uchwały nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2009, zmieniony następnie uchwałą Nr XXXII/184/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r., uchwałą Nr XXXIII/194/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr XXXIV/199/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r., uchwałą Nr XXXV/203/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 czerwca 2009 r. i uchwałą Nr XXXVI/211/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2009 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 3a (Zadania inwestycyjne w 2009 r.) do uchwały nr XXX/163/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2009, zmieniony następnie uchwałą Nr XXXII/184/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.uchwałą Nr XXXIII/194/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr XXXIV/199/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r., uchwałą Nr XXXV/203/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 czerwca 2009 r. i uchwałą Nr XXXVI/211/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi ogółem 45 538 471 zł,
2) plan wydatków wynosi ogółem 50 499 210 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

mgr Grzegorz Curyło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Przesunięcie dochodów
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie dochodów
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększenie wydatków
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Zmniejszenie dochodów
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Zmniejszenie wydatków
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Przychody i rozchody na 2009 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Dotacje podmiotowe
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Plan finansowy z-dów budżet. i r-ki doch. własnych
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Limity inwestycyjne 2009-2011
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/228/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

Zadania inwestycyjne 2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe