Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/200/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79 poz.666 i Nr 92 poz.753/ oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz.33/ Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym oraz miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub posiadać umowę z firmą uprawnioną do wykonywania tych usług.
2) posiadać środki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności spełniające wymagania określone stanowiące w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały a w szczególności:
a) specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu niesegregowanych odpadów komunalnych,
b) środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
c) kontenery i pojemniki w ilościach odpowiednich do liczby obsługiwanych mieszkańców, w tym do wystawek odpadów wielkogabarytowych,
3) dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi przekazywanie Urzędowi Miasta Sejny drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami.
2. Ilość samochodów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku o udzielenie zezwolenia liczby obsługiwanych mieszkańców.
3. Wymagania określone w ust.1 powinny zostać udokumentowane:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe oraz miejsce mycia samochodów, kontenerów i pojemników lub umową na wykonanie usług.
2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków transportowych określonych w ust.1. pkt. 2 lit. a i b oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi,
3) oświadczeniem o możliwości wyposażenia obsługiwanych mieszkańców w kontenery i pojemniki w tym do wystawek odpadów wielkogabarytowych.
4) oświadczeniem o posiadaniu komputera .
§ 3. 1. Przedsiębiorca, który ubiega się o uzyskanie zezwolenia , obowiązany jest odpady wyselekcjonowane przekazywać do czasowego magazynowania, do Centrum Recyklingu zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach przy ul. Marchlewskiego w Sejnach.
2. Odpadami wyselekcjonowanymi do czasowego magazynowania są:
1) odpady opakowaniowe, (papier, tektura, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z aluminium i stalowe),
2) odpady elektryczne i elektroniczne,
3) odpady niebezpieczne, (baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji, przeterminowane lekarstwa),
§ 4. Wskazuje się miejskie składowisko odpadów w Konstantynówce gmina Sejny do składowania odpadów zmieszanych i wielkogabarytowych a w przypadku braku możliwości odbioru określonej kategorii odpadów przez ww. zakład należy udokumentować gotowość ich odbioru przez innego uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późn. zm.).
§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym w postaci bazy transportowej, wraz z myjnią samochodów,
2) dysponować sprzętem samochodowym (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem z odległości od 10-12 mb, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz.1617).
3) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu).
4) udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi.
5) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków w miejscowości Marynowo gmina Sejny.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/200/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 16 lutego 2010 r.
Wymagania dotyczące środków technicznych dla firm ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych
Lp. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW WYMAGANE SAMOCHODY POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA INNE WYMAGANIA
1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów Standardowa Pojemniki lub kontenery na odpady zmieszane i posegregowane, worki
2. Niesegregowane odpady komunalne pochodzące od podmiotów gospodarczych, z handlu, usług, gastronomii i obiektów użyteczności publicznej oraz innych podm. Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów Standardowa Pojemniki lub kontenery na odpady zmieszane oraz odpady posegregowane, worki
3. Odpady biodegradowalne pochodzące z cmentarzy, targowisk oraz pielęgnacji terenów zielonych, Samochody ciężarowe:- skrzyniowe- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) gt;4 m3 kontenery, worki
4. Odpady wielkogabarytowe Samochody ciężarowe:- skrzyniowe- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) gt;4 m3 kontenery,
5. Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego Samochody: dostawcze, ciężarowe skrzyniowe ładowność min. 3,5 tony -
6. Odpady budowlane z remontów Samochody ciężarowe:- skrzyniowe- przystosowane do wywozu kontenerów (hakowce, bramowce) gt;4 m3 kontenery,
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/200/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 16 lutego 2010 r.
Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
Lp. Rodzaj surowca Typ pojemnika Kolor Oznakowanie
1. Szkło 1 - 2,5 m3 do HDS1, 1 - 1, 4 m3 biały, zielony SZKŁO BEZBARWNE, SZKŁO KOLOROWE
2. Tworzywa sztuczne 1,1 - 1, 4 m3 żółty PLASTIK
3. Makulatura 1,1 - 1,4 m3 niebieski MAKULATURA lub PAPIER
Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe