Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/142/09 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166,168, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 155, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmieny w planie dochodów
1. Zwiększa się plan dochodów o kwoty:
dział 852 rozdział 85295 § 2023 - 1,98 zł.
dział 756 rozdział 75616 § 0590 - 139,80 zł.
dział 756 rozdział 75647 § 0690 - 500,00 zł.
dział 700 rozdział 70005 § 0760 - 867,00 zł.
dział 921 rozdział 92109 § 0970 - 1.690,20 zł.
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków
1. Zmniejsza się plan wydatków o kwoty :
dział 852 rozdział 85295 § 4303 - 5.640,37 zł.
dział 852 rozdział 85295 § 4123 - 146,21 zł
dział 852 rozdział 85295 § 6060 - 383,00 zł.
dział 852 rozdział 85295 § 4300 - 8.700,00 zł.
dział 600 rozdział 60014 § 6300 - 34.800,00 zł.
dział 720 rozdział 72095 § 6630 - 62.803,00 zł.
dział 710 rozdział 71035 § 4300 - 7.000,00 zł.
dział 754 rozdział 75412 § 4300 - 4.000,00 zł
dział 754 rozdział 75412 § 4700 - 4.000,00 zł.
dział 801 rozdział 80110 § 4170 - 500,00 zł.
dział 801 rozdział 80110 § 4280 - 200,00 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 2.000,00 zł.
dział 801 rozdział 80146 § 4410 - 10,00 zł.
dział 801 rozdział 80146 § 4700 - 2.266,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwoty :
dział 852 rozdział 85295 § 4210 - 9.083,00 zł.
dział 852 rozdział 85295 § 4173 - 2.269,37 zł.
dział 852 rozdział 85295 § 4213 - 133,00 zł.
dział 852 rozdział 85295 § 4113 - 3.386,19 zł.
dział 756 rozdział 75647 § 4610 - 500,00 zł.
dział 921 rozdział 92109 § 2480 - 7.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 3.200,00 zł.
dział 750 rozdział 75075 § 4300 - 4.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75075 § 4430 - 400,00 zł.
dział 750 rozdział 75095 § 4010 - 30.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75095 § 4110 - 10.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75011 § 4110 - 1.200,00 zł.
dział 750 rozdział 75011 § 4300 - 1.500,00 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 4140 - 5.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 4260 3.500,00 zł
dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 3.000,00 zł.
dział 750 rozdział 75023 § 6060 - 3.700,00 zł.
dział 754 rozdział 75412 § 4010 - 2.000,00 zł.
dział 754 rozdział 75412 § 4110 - 1.300,00 zł.
dział 900 rozdział 90003 § 4430 - 2.000,00 zł.
dział 900 rozdział 90015 § 4260 - 20.000,00 zł.
dział 921 rozdział 92109 § 4260 - 2.000,00 zł.
dział 801 rozdział 80113 § 4300 - 15.000,00 zł.
dział 801 rozdział 80113 § 4430 - 500,00 zł.
dział 801 rozdział 80195 § 4440 - 2.250,00 zł.
dział 801 rozdział 80110 § 4750 - 500,00 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 700,00 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 4370 - 300,00 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 4750 - 1.000,00 zł.
dział 801 rozdział 80101 § 4740 - 226,00 zł.
Dochody budżetu wynoszą - 11.470.623,98 zł.
Wydatki budżetu wynoszą - 13.175.888,93 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Albert Kochanowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe