Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 157/XXIX/09 Rady Gminy Zambrów

z dnia 3 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów plan dochodów o 124.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć plan wydatków o 124.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić plan finansowy dotacji podmiotowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem: 21.623.176,00 zł
- plan wydatków ogółem: 25.837.294,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 157/XXIX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Plan dochodów na 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
020 Leśnictwo 5 000,00 157,00 5 157,00
02001 Gospodarka leśna 5 000,00 157,00 5 157,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00 157,00 5 157,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 10 000,00 - 3 000,00 7 000,00
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10 000,00 - 3 000,00 7 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 - 3 000,00 7 000,00
600 Transport i łączność 1 660 552,00 142 050,00 1 802 602,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 660 552,00 142 050,00 1 802 602,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 175 287,00 142 050,00 317 337,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 115 000,00 - 86 920,00 28 080,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 000,00 - 86 920,00 28 080,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 - 86 920,00 13 080,00
750 Administracja publiczna 89 200,00 - 4 200,00 85 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 200,00 - 4 200,00 2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 - 200,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 - 4 000,00 1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 611 434,00 - 1 345,00 11 610 089,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 257 140,00 - 152,00 4 256 988,00
0320 Podatek rolny 4 450,00 - 152,00 4 298,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 024 700,00 - 3 200,00 2 021 500,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 000,00 - 5 000,00 4 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 800,00 3 800,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 171 119,00 781,00 171 900,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145 119,00 781,00 145 900,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 900,00 1 226,00 2 126,00
0690 Wpływy z różnych opłat 900,00 1 226,00 2 126,00
852 Pomoc społeczna 2 660 103,00 - 15 660,00 2 644 443,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 351,00 80,00 7 431,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 631,00 80,00 2 711,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 319 000,00 - 15 740,00 303 260,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 271 740,00 - 15 740,00 256 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250,00 93 866,00 94 116,00
90095 Pozostała działalność 250,00 93 866,00 94 116,00
8539 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 0,00 93 866,00 93 866,00
Razem: 21 498 228,00 124 948,00 21 623 176,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 157/XXIX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Plan wydatków na 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 9 975 082,00 5 799,00 9 980 881,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 705 082,00 5 799,00 7 710 881,00
4270 Zakup usług remontowych 1 037 082,00 135 799,00 1 172 881,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 383 000,00 - 130 000,00 5 253 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 135 000,00 180 000,00 315 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 000,00 180 000,00 315 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 20 000,00 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 200 000,00 300 000,00
750 Administracja publiczna 2 447 158,00 7 423,00 2 454 581,00
75011 Urzędy wojewódzkie 119 900,00 250,00 120 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 200,00 12 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 50,00 1 870,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 300,00 500,00 120 800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 300,00 500,00 111 800,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 080 963,00 4 673,00 2 085 636,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 2 613,00 2 613,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 56 000,00 1 060,00 57 060,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 1 000,00 8 000,00
75095 Pozostała działalność 94 995,00 2 000,00 96 995,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 000,00 9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 1 000,00 8 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 284 300,00 85 000,00 369 300,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 259 300,00 85 000,00 344 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 000,00 30 000,00 116 000,00
4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 20 000,00 38 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 000,00 25 000,00
4430 Różne opłaty i składki 11 700,00 10 000,00 21 700,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200,00 15 000,00 23 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 127 000,00 1 000,00 128 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 127 000,00 1 000,00 128 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 000,00 3 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 664 128,00 - 136 460,00 5 527 668,00
80101 Szkoły podstawowe 4 389 700,00 - 113 460,00 4 276 240,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 686 000,00 - 150 000,00 2 536 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 - 3 460,00 176 540,00
4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 40 000,00 190 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 260 028,00 - 19 000,00 241 028,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 000,00 - 19 000,00 27 000,00
80195 Pozostała działalność 7 000,00 - 4 000,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 - 4 000,00 3 000,00
851 Ochrona zdrowia 347 119,00 5 781,00 352 900,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 146 119,00 5 781,00 151 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 619,00 5 781,00 53 400,00
852 Pomoc społeczna 2 960 787,00 - 12 150,00 2 948 637,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 144 684,00 2 510,00 2 147 194,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 480,00 2 500,00 48 980,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00 10,00 1 186,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 351,00 80,00 7 431,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 351,00 80,00 7 431,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 362 000,00 - 15 740,00 346 260,00
3110 Świadczenia społeczne 362 000,00 - 15 740,00 346 260,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 270 552,00 1 000,00 271 552,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 1 000,00 5 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136 440,00 - 39 905,00 96 535,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 136 440,00 - 39 905,00 96 535,00
3240 Stypendia dla uczniów 122 905,00 - 39 905,00 83 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 420 740,00 26 960,00 2 447 700,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 123 040,00 6 960,00 1 130 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 110 000,00 110 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 123 040,00 - 103 040,00 1 020 000,00
90095 Pozostała działalność 555 800,00 20 000,00 575 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 20 000,00 90 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 37 300,00 1 500,00 38 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37 300,00 1 500,00 38 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 1 500,00 18 500,00
Razem: 25 712 346,00 124 948,00 25 837 294,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 157/XXIX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 010 01010 6050 Budowa wodociągu Chmiele Pogorzele 7 000 7 000 7 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
2 010 01010 6050 Budowa wodociągu Wądołki Stare 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 27 000 27 000 27 000
3 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Wdziękoń Pierwszy 600 000 600 000 600 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
4 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Grochy Pogorzele - Chorzele 1 200 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
5 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Cieciorki 250 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
6 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 608 we wsi Nowy Laskowiec 1,0 km 190 000 190 000 190 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Gardlin - Wiśniewo - Podłatki 3,5 km 860 000 860 000 860 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Gardlin - Cieciorki 1, km 510 000 510 000 510 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
9 600 60016 6050 Zakup działek pod drogi: Cieciorki 30 arów, Wola Zambrowska 5 arów 58 000 58 000 58 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
10 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Grochy Łętownica - Drogoszewo 2,5 km 630 000 630 000 630 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
11 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Stary Skarżyn - Goski Duże 2,0 km 670 000 670 000 670 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
12 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Krajewo Białe - Stary Skarżyn 1,5 km 100 000 100 000 100 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
13 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nagórki Jabłoń - Poryte Jabłoń 2,2 km 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
14 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Klimasze - Poryte Jabłoń 1,1 km 500 000 500 000 500 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
15 600 60016 6059 Przebudowa drogi powiatowej Grzymały - Czartosy będącej w zarządzie Gminy Zambrów 1 135 662 1 130 000 585 562 0 A.
B.
C.
544 438 Urząd Gminy
Razem: 7803662 6383000 5838562 0 544 438
15 700 70005 6050 Zakup działki Bacze Mokre 5 arów 5 000 5 000 5 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
16 900 90001 6050 Kanalizacja Cieciorki 124 577 110 000 110 000 0 A.
B.
C.
Urząd Gminy
17 900 90001 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Zambrowska 1767337 1 020 000 1 020 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 1891914 1 130 000 1130000 0
18 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Czerwony Bór 10 000 10 000 10 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
19 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Przytuły - Zbrzeźnica 15 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
20 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Pstrągi Gniewoty 15 000 15 000 15 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
20 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Długobórz przy świetlicy 10 000 10 000 10 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
21 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Stary Skarżyn 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
22 900 90015 6050 Oświetlenie boiska w Laskowcu 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
23 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne w Nowym Laskowcu 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
24 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Wola Zambrowska 120 000 120 000 120 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
22 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne Bacze Mokre 20 000 20 000 20 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 210 000 210 000 210 000 0 0
23 900 90095 6050 Modernizacja budynku świetlicy w Tabędzu 47 271 47 271 47 271 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
24 900 90095 6050 Modernizacja budynku świetlicy w Woli Zambrowskiej 93 506 93 506 93 506 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
25 900 90095 6050 Modernizacja budynku świetlicy w Przeździecko Mroczki 75 336 75 336 75 336 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
26 900 90095 6050 Modernizacja budynku hydroforni w Przeździecko Mroczki 20 598 2 598 2 598 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
27 900 90095 6050 Ogrodzenie i czyszczenie stawu we wsi Stare Zakrzewo oraz ogrodzenie boiska w Nagórki Jabłoń 70 000 70 000 70 000 0 A.
B.
C.
0 Urząd Gminy
Razem: 306 711 288 711 288 711
Ogółem 10244287 8043711 7499273 0 0 544 438 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 157/XXIX/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 3 grudnia 2009 r.
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 600 60014 2320 Starostwo Powiatowe Zambrów na remont drogi powiatowej Zambrów-Cieciorki-Pęsy Lipno, Grabówka-Wiśniewo, Wdziękoń Pierwszy Skarżyn Stary -Przeździecko Mroczki, Skarżyn Stary-Zaręby Krztęki 2 000 000,00
2 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę chodnika W miejscowości Koziki Jałbrzyków Stok i Konopki Jałbrzyków Stok 270 000,00
3 600 60014 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę drogi Nowy Laskowiec 0,00
4 750 75023 2670 Zwiazek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 5 000,00
5 750 75023 6610 Urząd Miasta Zambrów 230 563,00
6 754 75411 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów na zakup samochodu strażackiego z oprzyrządowaniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie 10 000,00
7 754 75405 2570 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 15 000,00
8 851 85111 6620 Starostwo Powiatowe Zambrów 200 000,00
9 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu 90 000,00
10 921 92120 2720 Ewa Gren na zabytek wpisany do rejestru zabytków Łosie Dołęgi 50 000,00
11 921 9210 2720 Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu 50 000,00
12 010 01009 2830 Dotacja na konserwację rowów melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną w Zambrowie 60 000,00
13 801 80104 2710 Urząd Miasta Zambrów 312 500,00
14 803 80309 2830 Dotacja na stypendium dla studenta dla Lokalnej Organizacji Turystycznej quot;Brama na Bagnaquot; w Strękowej Górze 450,00
Ogółem 3 293 513,00
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe