| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 7 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227 poz. 1505, z 2009 nr 19, poz. 100, nr 62 poz. 504, nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.472,- w tym:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01095 § 0750 - 1.472,- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
2) Dział 852 Pomoc społeczna
- rozdz. 85212 § 2010 - 10.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 141.223,- w tym:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 67.936,-
- rozdz. 01095 § 4300 - 1.326,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 01095 § 4430 - 66.610,- różne opłaty i składki;
2) Dział 600 Transport i łączność
- rozdz. 60016 § 4300 - 11.300,- zakup usług pozostałych;
3) Dział 710 Działalność usługowa
- rozdz. 71095 § 4300 - 3.444,- zakup usług pozostałych;
4) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6.537,-
- rozdz. 75011 § 4010 - 1.570,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 75011 § 4110 - 225,- składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 75011 § 4120 - 35,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 75023 § 4300 - 4.150,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 75023 § 4440 - 557,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
5) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11.376,-
- rozdz. 80101 § 4216 - 27,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 80101 § 4240 - 1.000,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rozdz. 80101 § 4260 - 2.500,- zakup energii;
- rozdz. 80101 § 4370 - 520,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- rozdz. 80101 § 4410 - 500,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 80101 § 4750 - 2.000,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- rozdz. 80101 § 4756 - 689,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- rozdz. 80110 § 4240 - 1.000,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rozdz. 80110 § 4260 - 2.500,- zakup energii;
- rozdz. 80110 § 4410 - 500,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 80113 § 4010 - 140,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
6) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12.200,-
- rozdz.85212 § 3110 - 10.000,- świadczenia społeczne;
- rozdz. 85219 § 3020 - 1.800,- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- rozdz. 85228 § 3020 - 400,- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 27.930,-
- rozdz. 90095 § 4010 - 30,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 90095 § 4260 - 1.600,- zakup energii;
- rozdz. 90095 § 4300 - 26.300,- zakup usług pozostałych;
8) Dział 926 Kultura fizyczna i sport
- rozdz. 92601 § 4210 - 500,- zakup materiałów i wyposażenia;
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 129.751,- w tym:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01030 § 2850 - 373,- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
2) Dział 600 Transport i łączność
- rozdz. 60014 § 6300 - 40.000,- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
3) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 12.091,-
- rozdz. 75011 § 4410 - 241,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 75011 § 4750 - 2.000,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- rozdz. 75022 § 4410 - 200,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 75023 § 4170 - 150,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 75023 § 4270 - 4.000,- zakup usług remontowych;
- rozdz. 75023 § 4350 - 2.500,- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- rozdz. 75023 § 4700 - 3.000,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.700,-
- rozdz. 75412 § 4210 - 5.000,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 75412 § 4410 - 100,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 75412 § 4700 - 500,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 75412 § 4740 - 100,- zakup materiałów papierniczycyh do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdz. 75647 § 4100 - 23,- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne;
6) Dział 757 Obsługa długu publicznego
- rozdz. 75702 § 8070 - 2.100,- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu krajowego;
7) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20.064,-
- rozdz. 80101 § 4210 - 5.000,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 80101 § 4746 - 716,- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- rozdz. 80113 § 4210 - 8.828,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 80146 § 4700 - 5.520,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
8) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2.200,-
- rozdz. 85215 § 4700 - 400,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 85219 § 4210 - 1.800,- zakup materiałów i wyposazenia;
9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 47.200,-
- rozdz. 90015 § 4260 - 10.000,- zakup energii;
- rozdz. 90095 § 4270 - 37.200,- zakup usług remontowych;
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 7.732.672,-
2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 8.641.852,-
3) Deficyt budżetu w kwocie 909.180,- zostanie pokryty:
a) pożyczką - 286.278,-
b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 622.902,-
§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący RadyGrzegorz Nowikowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/160/09
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 7 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 do uchwaly XXIX/160/09
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/160/09
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 7 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 2 do uchwaly XXIX/160/09
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »