Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia ponadplanowych dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 3 500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
§ 2. Dokonuje się przeniesienia między działami wydatków zadań inwestycyjnych na kwotę 43 300 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów - 11 213 546 zł
- po stronie wydatków - 15 298 268 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/170/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/170/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 16 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe