Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/388/09 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 ), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:
1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.408.497 zł;
2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o 11.383.332 kwotę zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.275.860 zł, w tym uruchomić rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 346 zł, z przeznaczeniem na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.463.056 zł, w tym z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 346 zł do wykorzystania w rozdziale 80195.
§ 3. Budżet miasta wynosi:
1) plan po stronie dochodów 249.772.140 zł, w tym:
a) bieżących 215.864.711zł,
b) majątkowych 33.907.429 zł;
2) plan po stronie wydatków 269.009.386 zł, w tym:
a) bieżących 207.586.341 zł,
b) majątkowych 61.423.045 zł.
§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 61.423.045 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
1) dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.181.100 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej;
2) dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla przedszkoli w kwocie 117.659 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków przedszkoli;
3) dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 199.960 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu.
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 33.260.149 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 10.833.258 zł, wydatków zakładów w kwocie 33.149.482 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.070.660 zł:
1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 288.000 zł wg stawki 4.300 zł/1 etat miesięcznie;
2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 302.000 zł wg stawki 4.909 zł/1 etat miesięcznie;
3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.480.660 zł wg stawki 1,13 zł/m2.
2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 8.623.498 zł.
3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 139.100 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 7,73 zł/1 tonę.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 251.000 zł;
2) wydatki 466.977 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 149.000 zł;
2) wydatki 242.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 15. Ustala się plan dochodów w kwocie 975.311 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 956.861 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 20.000 zł.
§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł.
§ 17. Ustala się:
1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.237.246 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.231.693 zł,
b) wolnych środków w kwocie 10.005.553 zł;
2) przychody budżetu miasta w wysokości 31.562.914 zł, rozchody w wysokości 12.325.668 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 18. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik11.docx

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik12.docx

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik13.docx

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik14.docx

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XLI/388/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik15.rtf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe