Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.165,166,168,169,173,174,176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619. Nr 79 poz. 666) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 210.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.700 zł
3) Zwiększa się plan wydatków 305.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 
4) Dokonuje się zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 
5) Zmniejsza sie rezerwę ogólną dz.758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 3.500 zł
§ 2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 10.886.186 zł
2) Plan wydatków ogółem 12.506.186 zł
§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.620.000 zł planuje się pokryć kredytem bankowym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/145/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/145/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/145/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe