Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/146/09 Rady Gminy Szumowo

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 82, art. 165,art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art., 169 art.176 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 724 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 689 713 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 672 989 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 13 966 069 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 13 878 769 zł,
b) dochody majątkowe - 87 300 zł,
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 758 - 4 111 305 zł,
- 801 - 24 132 zł,
- 852 - 1 235 825 zł;
2) plan wydatków wynosi 14 815 069 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 11 790 455 zł,
b) wydatki majątkowe - 3 024 614 zł;
c) w działach, w których dokonano zmian:
- 010 - 502 223 zł,
- 600 - 2 882 279 zł,
- 700 - 1 183 189 zł,
- 750 - 1 972 467 zł,
- 754 - 582 100 zł,
- 801 - 5 151 104 zł,
- 852 - 1 359 965 zł,
- 900 - 371 300 zł,
- 921 - 304 000 zł.
§ 2. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączna kwotę - 304 000 zł;
2) działających na terenie gminy publicznych szkół w wysokosci - 550 000 zł;
3) działających na terenie gminy zespołów wychowania przedszkolnego - 50 000 zł.
§ 3. Ustala się limit wydatków na zadnia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 724 zł.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 689 713 zł.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 672 989 zł.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje podmiotowe w 2009 roku.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/146/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik6.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe