Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/202/09 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 ) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.244 zł.
1) Dz. 600 - Transport i łączność, Roz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - wydatki inwestycje jednostek budżetowych 82.404 zł.
2) Dz. 801 Oświata i wychowanie, Roz. 80110 Gimnazjum:
a) § 302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.047 zł.
b) § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.449 zł.
c) § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.023 zł.
d) § 4120 - składki na fundusz pracy - 321 zł.
Razem - 15.840 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.244 zł.
1) Dz .010 - Rolnictwo i łowiectwo, Roz. 01095 - Pozostała działalność, § 4430 Różne opłaty i składki - 46.503 zł.
2) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 zakup usług remontowych - 21.501 zł
3) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Roz. 85401 - świetlice szkolne:
a) § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.047 zł.
b) § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.449 zł.
c) § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.023 zł.
d) § 4120 - składki na fundusz pracy - 321 zł.
Razem 15.840 zł.
4) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Roz. 90015 - Oświatlenie ulic, placów i dróg, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.400 zł.
§ 3. Objaśnienia do budżetu:
1) Zmniejszenie planu z drogi gminnej o kwotę 82.404 zł. przeznacza się na:
a) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie kwoty 21.501 zł. z drogi gminnej Lipiny przenosi się na udział gminy w remoncie budynku po byłej szkole w Dołubowie. Budynek zostanie przystosowany i wykorzystywany pod Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
b) Zwiększenie planu w Dziale 900 - gospodarka komunalna dotyczy przebudowy układów sterowania oświetleniem ulicznym w miejscowości Dziadkowice i Kąty.-14.400 zł.
c) Zwiększenie planu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 46.503 zł. dokonano na zabezpieczenie wydatków brakujących na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z częściowym zabezpieczeniem środków przez budżet państwa na wypłaty akcyzy rolniczej zabezpiecza się pozostałą brakującą część ze środków własnych do czasu refundacji przez budżet państwa.
2) Przeniesienie wydatków w wysokości 15.840 zł. z działu Oświata do działu Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z zatrudnienia pracownicy na etat świetlicowy. Dotychczas zatrudnienie realizowane było w ramach godzin ponadwymiarowych.
§ 4. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3a do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody - 6.902.716 zł.
2) Wydatki - 6.902.378 zł.
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 338 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 338 zł.
§ 6. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska
Załącznik do Uchwały Nr XXV/202/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe