Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 149/09 Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz.666) zarządzam co następuje :
§ 1. Rozdysponować rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 65 000 zł i w związku z tym dokonać zmian w planie wydatków bużetowych :
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
- dochody ogółem : 14 317 780 zł
- wydatki ogółem : 17 083 628 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 149/09
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 listopada 2009 r.
Objaśnienia zmian w budżecie:
Rezerwę ogólna w kwocie 65 000 zł dział 758 rozdział 75818 § 4810 przeznacza się:
- 11 833 zł (dział 010) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach środków własnych, w wyjaśnieniach zawartych w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WG. VI.KG.6021/21/09 z dnia 24.11.2009 r zwrot środków w ramach dotacji celowej na zadania zlecone nastapi dopiero w przyszłym roku za 2009 r.
- 7 667 zł (dział 750) na budowę masztu przed Urzędem Gminy i konserwację sprzętu,
- 9 200 zł (dział 754) na umowę zlecenie i remont samochodu OSP,
- 10 000 zł (dział 757) na prowizję od kredytu na budowę Ośrodka Turystyczno - Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka,
- 13 000 zł (dział 801) na remont autobusu i opłatę f-r za dowóz dzieci,
- 13 300 zł (dział 900) na wykonanie badań wody i gleby na składowisku śmieci, oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe