Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 54/09 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami), oraz uchwały nr XXIII/126/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r. zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonuję przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 57 835 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 190 978 zł, w tym:
a) o kwotę 49 981 zł w zakresie projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia
b) o kwotę 140 997 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów - 11 210 046 zł
- po stronie wydatków - 15 294 768 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Nowogrodu

inż Józef Piątek
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 54/09
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 54/09
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 54/09
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe