Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Augustowskiego

z dnia 4 stycznia 2010r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie w 2009 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam Panu Przewodniczącemu sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2009 rok.
W 2009 r. odbyły się 3 posiedzenia komisji.
Na pierwszym posiedzeniu komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa porządku publicznego, bezpieczeństwa pożarowego, stanem sanitarno - epidemiologicznym, stanem bezpieczeństwa w sezonie turystycznym oraz potencjalnymi zagrożeniami występującymi w Powiecie Augustowskim. Ponadto przyjęty został plan pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2009r. Obejmował on następujące tematy:
1.Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2009r.
2.Ocena stanu sanitarnego obiektów za 2009r.
3.Stan bezpieczeństwa pożarowego w 2009r.
4.Analiza stan zabezpieczenia usług medycznych publicznej służby zdrowia oraz możliwości zabezpieczenia w przypadkach mnogich zdarzeń przy większej ilości ofiar na terenie Powiatu Augustowskiego.
5.Efekty realizacji programu "Na granicy terroryzmu" w szczególności powiatów przygranicznych.
6.Przygotowanie jednostek do zabezpieczenia sezonu turystycznego, w tym zabezpieczenie obszarów wodnych i przywodnych.
7.Ratownictwo - zadania i możliwości jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Augustowskiego.
8.Zgromadzenia publiczne a zagrożenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w związku z blokadą ronda w Augustowie.
9.Współdziałanie służb w czasie działań ratowniczych.
10.Ocena skuteczności przedsięwzięć w ramach programu "Razem Bezpieczniej". Inicjatywa Wojewódzkiej Komendy Policji w sprawie przeciwdziałania przestępczość nieletnich występujące na obszarze Powiatu Augustowskiego pod hasłem "Lider środowiskowy" -Wychowawca podwórkowy.
11.Ocena skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Augustowskiego.
Ze względu na bieżące wydarzenia na przestrzeni 2009 roku rozszerzono tematykę posiedzeń komisji o zagadnienia dotyczące wzrostu zagrożenia terrorystycznego i procedury przeciwdziałania grypie wywołanej wirusem A/H1/N1.
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zapoznała się z informacjami poszczególnych służb, inspekcji i straży funkcjonujących na obszarze Powiatu Augustowskiego w zakresie przygotowania do sezonu turystycznego w 2009 roku .W wyniku pracy międzyinstytucjonalnego zespół, dokonano oceny przygotowań do sezonu turystycznego. W skład zespołu weszli przedstawiciele:
- Straży Miejskiej w Augustowie,
- Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie,
Kontrolą zostało objętych 8 obiektów turystycznych (ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, plaż oraz obiektów małej gastronomii) znajdujących się na terenie Powiatu Augustowskiego.
Podczas wykonywanych czynności kontrolnych zespół szczególną uwagę zwrócił na:
- bezpieczeństwo, zabezpieczenie i wyposażenie kąpielisk,
- wyposażenie ośrodków w sprzęt turystyczny oraz wyposażenie sprzętu wodnego w środki ratunkowe i asekuracyjne,
- utrzymanie czystości, ochronę przyrody, porządek, estetykę, prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi,
- spełnienie obowiązków przez właścicieli zwierząt zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
- bezpieczeństwo obiektów, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ich wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów o kulturze fizycznej, usługach turystycznych, utrzymania czystości i porządku w gminach, przepisów inspekcji sanitarnych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa budynków i ochrony przeciwpożarowej.
Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły, w których zawarto uwagi, wnioski oraz zalecenia pokontrolne. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzających stwierdzono, iż wszystkie zalecenia zostały wykonane , miedzy innymi w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, na wniosek policji podjęto działania mające na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu w pobliżu kąpielisk.
Poszczególne powiatowe służby, inspekcje i straże na bieżąco informowały Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku o zagrożeniach występujących na obszarze Powiatu Augustowskiego oraz podejmowanych działaniach zakresie tematycznym omawianych na posiedzeniach zespołu.
Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco ,współdziałała z poszczególnymi służbami, inspekcjami i strażami funkcjonującymi na obszarze Powiatu Augustowskiego a także innymi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Dodatkowo zarządzeniem Przewodniczącego do składu komisji powołano Komendanta nowopowstałej Placówki Straży Granicznej w Augustowie
Plan pracy komisji został w pełni zrealizowany, wszystkie posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyły się z udziałem zaproszonych na nie burmistrzów i wójtów z Powiatu Augustowskiego .
W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku .
Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Franciszek Wiśniewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe