reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/648/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 21 stycznia 2010r.

w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz.753) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2482/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik do Uchwały Nr LI/648/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 21 stycznia 2010 r.
WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZEZWOLENIE Z ART. 7 UST. 1 PKT 1 I PKT 2 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, określają:
1) wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
Rozdział 2
WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Białegostoku powinien:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U.z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:
a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 4,
b) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,
c) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych (ciągników z przyczepami);
4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (ciągników z przyczepami) na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
5) posiadać oznakowany tabor samochodowy i pojemniki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności i przeznaczone tylko do świadczenia usług na terenie miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem § 3 ;
6) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp;
a) miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata 2004-2015 i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok,
7) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
§ 3. W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności publicznej typu: parki, skwery, pasy drogowe ulic, działki gminne, cmentarze i miejsca pamięci narodowej, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania pojemników do gromadzenia odpadów, a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki z przyczepami.
Rozdział 3
WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Białegostoku powinien spełniać poniższe wymagania:
1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, wyposażoną w:
a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4,
b) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych,
4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
6) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5. Przedsiębiorca, który nie spełnia niniejszych wymagań, nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Białegostoku.
§ 6. Zmiany niniejszej uchwały dokonywane są w trybie przewidzianym do jej uchwalenia.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama