reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Poświętne

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświetne na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 160 140 zł, z tego :
a) bieżące w wysokości 8 615 809 zł;
b) majątkowe w wysokości 544 331 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 816 386 zł, z tego :
a) bieżące w wysokości 7 070 131 zł,
b) majątkowe w wysokości 2746 255 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 78 000 zł,
2) celową w wysokości - 12 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.000 zł.
§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1a. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 656 246 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie - 656 246 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 724 246 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 68000 zł ( uszczegółowienie w załączniku nr 3).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 656 246 zł.
§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 37 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 0078 zł na realizację zadan określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 455 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 130 000 zł; wydatki - 130 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 20 000 zł,
2) wydatki - 32 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - według poniższej tabeli :
1. Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na 2010 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 020 Leśnictwo 1 853,00 02095 Pozostała działalność 1 853,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 853,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 941,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 941,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 831,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 110,00 750 Administracja publiczna 60 500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 59 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 624,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 624,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 624,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 312 848,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 277 857,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 230 284,00 0320 Podatek rolny 708,00 0330 Podatek leśny 43 001,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 316,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1548,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 532 867,00 0310 Podatek od nieruchomości 120 033,00 0320 Podatek rolny 284 550,00 0330 Podatek leśny 35 492,00 0340 Podatek od środków transportowych 60 792,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 49 200,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37 200,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 448 124,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 444 866,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 258,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 758 Różne rozliczenia 4 748 551,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 059 933,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 059 933,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 540 797,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 540 797,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 2920 Pozostałe odsetki 40 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 107 821,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 107 821,00 801 Oświata i wychowanie 37 600,00 80101 Szkoły podstawowe 37 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 500,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 80148 Stołówki szkolne 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 852 Pomoc społeczna 1 421 392,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 163 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 161 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 000,00 85216 Zasiłki stałe 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000,00 85295 Pozostała działalność 9 392,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 392,00 razem: 8615 809,00 Dochody majątkowe Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na 2010 rok 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 45 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 469 331,00 92601 Obiekty sportowe 469 331,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 469 331,00 razem: 544 331,00 Ogółem: 9 160 140,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 750 75011 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych) 0,00 852 85212 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) 2000,00 RAZEM: 2000
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - według poniższej tabeli: SZCZEGÓLOWY PLAN WYDATKÓW - tabela ( w złotych) Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 854,00 29 608,00 29 608,00 0,00 29 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 246,00 724 246,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 726 534,00 2 288,00 2 288,00 0,00 2 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 246,00 724 246,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 288,00 2 288,00 2 288,00 0,00 2 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 724 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 246,00 724 246,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 5 706,00 5 706,00 5 706,00 0,00 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 706,00 5 706,00 5 706,00 0,00 5 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 21 614,00 21 614,00 21 614,00 0,00 21 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 020,00 14 020,00 14 020,00 0,00 14 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 594,00 2 594,00 2 594,00 0,00 2 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 453 723,00 153 723,00 153 723,00 1 423,00 152 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 448 723,00 148 723,00 148 723,00 1 423,00 147 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 423,00 1 423,00 1 423,00 1 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 116 000,00 116 000,00 116 000,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 29 200,00 29 200,00 29 200,00 15 200,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 200,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 315 780,00 1 315 780,00 1 278 580,00 1 034 730,00 243 850,00 0,00 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 900,00 39 900,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 249 180,00 1 249 180,00 1 248 880,00 1 034 730,00 214 150,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 430,00 830 430,00 830 430,00 830 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 200,00 54 200,00 54 200,00 54 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 200,00 124 200,00 124 200,00 124 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 23 370,00 23 370,00 23 370,00 0,00 23 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 080,00 14 080,00 14 080,00 0,00 14 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 610,00 2 610,00 2 610,00 0,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 940,00 13 940,00 13 940,00 0,00 13 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 074,00 107 074,00 101 374,00 40 120,00 61 254,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 97 470,00 97 470,00 91 770,00 39 320,00 52 450,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 050,00 5 050,00 5 050,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 820,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 9 604,00 9 604,00 9 604,00 800,00 8 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 504,00 1 504,00 1 504,00 0,00 1 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57 000,00 57 000,00 57 000,00 48 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 57 000,00 57 000,00 57 000,00 48 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 154,00 2 154,00 2 154,00 0,00 2 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 859,00 3 859,00 3 859,00 0,00 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 141,00 2 141,00 2 141,00 0,00 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 846,00 846,00 846,00 0,00 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 758 Różne rozliczenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 665 808,00 3 059 933,00 2 950 379,00 2 390 945,00 559 434,00 0,00 109 554,00 0,00 0,00 0,00 605 875,00 605 875,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 963 375,00 1 707 500,00 1 640 255,00 1 402 984,00 237 271,00 0,00 67 245,00 0,00 0,00 0,00 255 875,00 255 875,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 245,00 67 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 083 907,00 1 083 907,00 1 083 907,00 1 083 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 818,00 192 818,00 192 818,00 192 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 359,00 30 359,00 30 359,00 30 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 129 000,00 129 000,00 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 350,00 3 350,00 3 350,00 0,00 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 801,00 801,00 801,00 0,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 570,00 63 570,00 63 570,00 0,00 63 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 875,00 255 875,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 176 000,00 176 000,00 166 767,00 158 368,00 8 399,00 0,00 9 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 233,00 9 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 749,00 122 749,00 122 749,00 122 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 140,00 22 140,00 22 140,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 479,00 3 479,00 3 479,00 3 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 899,00 899,00 899,00 0,00 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 172 000,00 822 000,00 788 924,00 676 626,00 112 298,00 0,00 33 076,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 076,00 33 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 737,00 517 737,00 517 737,00 517 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 267,00 92 267,00 92 267,00 92 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 622,00 14 622,00 14 622,00 14 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 782,00 3 782,00 3 782,00 0,00 3 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 316,00 316,00 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 261 884,00 261 884,00 261 884,00 99 862,00 162 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 893,00 79 893,00 79 893,00 79 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 094,00 13 094,00 13 094,00 13 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 075,00 2 075,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 529,00 98 529,00 98 529,00 0,00 98 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 993,00 3 993,00 3 993,00 0,00 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 893,00 14 893,00 14 893,00 0,00 14 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 893,00 5 893,00 5 893,00 0,00 5 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 58 000,00 58 000,00 58 000,00 53 105,00 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 730,00 41 730,00 41 730,00 41 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 309,00 3 309,00 3 309,00 3 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 963,00 6 963,00 6 963,00 6 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 103,00 1 103,00 1 103,00 1 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 695,00 1 695,00 1 695,00 0,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 19 656,00 19 656,00 19 656,00 0,00 19 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 656,00 19 656,00 19 656,00 0,00 19 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 90 462,00 90 462,00 83 462,00 27 250,00 56 212,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 455,00 7 455,00 7 455,00 0,00 7 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 955,00 4 955,00 4 955,00 0,00 4 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 007,00 83 007,00 76 007,00 27 250,00 48 757,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 007,00 18 007,00 18 007,00 0,00 18 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 455,00 20 455,00 20 455,00 0,00 20 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 645,00 645,00 645,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 650,00 9 650,00 9 650,00 0,00 9 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 520 894,00 520 894,00 267 502,00 154 700,00 112 802,00 0,00 244 000,00 9 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 96 200,00 96 200,00 96 200,00 0,00 96 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 96 200,00 96 200,00 96 200,00 0,00 96 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 165 302,00 165 302,00 165 302,00 153 700,00 11 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 700,00 117 700,00 117 700,00 117 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 970,00 2 970,00 2 970,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 404,00 404,00 404,00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 108,00 1 108,00 1 108,00 0,00 1 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 39 392,00 39 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 9 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303 Zakup usług pozostałych 9 392,00 9 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 387 443,00 162 551,00 161 551,00 21 306,00 140 245,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 224 892,00 224 892,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 580,00 18 580,00 18 580,00 0,00 18 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 580,00 18 580,00 18 580,00 0,00 18 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 117 765,00 117 765,00 117 765,00 0,00 117 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 110 144,00 110 144,00 110 144,00 0,00 110 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 621,00 7 621,00 7 621,00 0,00 7 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 246 098,00 21 206,00 20 206,00 16 306,00 3 900,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 224 892,00 224 892,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 780,00 12 780,00 12 780,00 12 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 086,00 1 086,00 1 086,00 1 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 892,00 224 892,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 030 692,00 139 450,00 42 450,00 7 450,00 35 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 242,00 891 242,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 933 692,00 42 450,00 42 450,00 7 450,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 242,00 891 242,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413723 413723 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477519 477519 0,00 0,00 92116 Biblioteki 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 39 280,00 39 280,00 19 280,00 17 280,00 2 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37 280,00 37 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 280,00 17 280,00 17 280,00 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 8 588 210,00 5 841 955,00 5 294 109,00 3 758 404,00 1 535 705,00 124 000,00 397 454,00 9 392,00 0,00 17 000,00 2 746 255,00 2 746 255,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wydatki jednostekbudżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 59 000,00 59 000,00 59 000,00 56 791,00 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 59 000,00 59 000,00 59 000,00 56 791,00 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 055,00 45 055,00 45 055,00 45 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 286,00 4 286,00 4 286,00 4 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 450,00 7 450,00 7 450,00 7 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 209,00 1 209,00 1 209,00 0,00 1 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 168 000,00 1 168 000,00 40 815,00 31 685,00 9 130,00 0,00 1 127 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 161 000,00 1 161 000,00 33 815,00 24 685,00 9 130,00 0,00 1 127 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 127 185,00 1 127 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 127 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 069,00 19 069,00 19 069,00 19 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 239,00 3 239,00 3 239,00 3 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 607,00 607,00 607,00 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 031,00 1 031,00 1 031,00 0,00 1 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 822,00 1 822,00 1 822,00 0,00 1 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 058,00 3 058,00 3 058,00 0,00 3 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 497,00 497,00 497,00 0,00 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 922,00 922,00 922,00 0,00 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 1 227 624,00 1 227 624,00 100 439,00 88 476,00 11 963,00 0,00 1 127 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem przewidywane wydatki 2010: Rodzaj zadania Kwota ogółem: W tym majątkowe: Porozumienia z jst. 552,00 0,00 Własne 8 588 210,00 2 746 255,00 Zlecone 1 227 624,00 0,00 Wydatki razem: 9 816 386,00 2 746 255,00
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Limit wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizacje w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójnosci
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu gminy w 2010 roku
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/126/09
Rady Gminy Poświętne
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Fonduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama