reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 8 850 252 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 6 763 367 zł;
2) majątkowe w wysokości 2 086 885 zł;
zgodnie ze Szczegółowym planem dochodów określonym w Załączniku Nr 8 do Uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 497 252 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 6 769 240 zł;
2) majątkowe w wysokości 3 728 012 zł;
zgodnie ze Szczegółowym planem wydatków określonym w Załączniku Nr 9 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 10000 zł;
2) celową w wysokości 32000 zł, z przeznaczeniem na:
a) odprawy emerytalne w kwocie 30000 zł,
b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 2000 zł.
§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały (Nr 1a - Zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 068 012 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 647 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 647 000 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 031 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 384 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 647 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 384 000 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 878 585 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200 zł na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 133 362 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa:
1) Brzozówka Folwarczna - kwotę 5 922 zł;
2) Czarnystok - kwotę 7 969 zł;
3) Górnystok - kwotę 5 658 zł;
4) Dobrzyniówka - kwotę 5 173 zł;
5) Jasionówka - kwotę 21 926 zł;
6) Kalinówka Królewska - kwotę 10 655 zł;
7) Kamionka - kwotę 10 677 zł;
8) Kąty - kwotę 6 670 zł;
9) Koziniec - kwotę 6 098 zł;
10) Krasne Folwarczne - kwotę 6 428 zł;
11) Krasne Małe - kwotę 5 614 zł;
12) Krasne Stare - kwotę 6 648 zł;
13) Krzywa - kwotę 6 604 zł;
14) Kujbiedy - kwotę 5 570 zł;
15) Milewskie - kwotę 11 073 zł;
16) Słomianka - kwotę 10 677 zł.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: dochody - 146 100 zł; wydatki - 146 100 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3000 zł;
2) wydatki - 19500 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załącznikach Nr 1 i 1 a do Uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł;
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.xls

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje udzielane z budżetu gminy
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Szczegółowy Plan Dochodów
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/141/09
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Szczegółowy Plan Wydatków
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama