Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/174/09 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 22.287.043 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 20.339.237 zł
- majątkowe w wysokości - 1.947.806 zł
zgodnie z zapisami § 12 uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.287.043 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 19.291.510 zł
- majątkowe w wysokości - 2.995.533 zł
zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 105.000 zł
2) celową w wysokości 5.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 439.126 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 439.126 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody - 345.000 zł,
koszty - 345.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 172.000 zł,
wydatki - 175.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 61.600 zł,
2) wydatki - 117.707 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 377.000 zł,
2) wydatki - 379.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 500.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 12. Określa sie szczegółowy plan dochodów
zgodnie z tabelą Nr 1.
§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków
zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe