Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/638/09 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. § 3. Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 4. Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 6. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) a) Dochody ogółem 49.159.077 zł,
b) b) Wydatki ogółem 60.256.319 zł.
§ 8. § 8. Deficyt budżetowy w kwocie 11.097.242 zł zostanie pokryty przychodami:
- z zaciągniętych kredytów 10.280.510 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.
§ 9. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 10. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R - DOCHODY
Dział Rozdział § Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów
756 75618 0480 40.000 zł
RAZEM 40.000 zł
854 85415 2030 17.400 zł
RAZEM 17.400 zł
Razem 40.000 zł 17.400 zł
1) 1. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2) 2. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zmniejsza się o kwotę 17.400,- zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na "Wyprawkę szkolną" w związku ze zwrotem dotacji.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R - WYDATKI
Dział Rozdział § Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków
010 01095 4430 32.192 zł
RAZEM 32.192 zł
750 75095 4430 19.500 zł
RAZEM 19.500 zł
754 75412 2820 5.000 zł
RAZEM 5.000 zł
754 75414 4170 700 zł
4210 15.000 zł
4270 800 zł
4300 700 zł
4700 550 zł
6060 57.000 zł
RAZEM 57.000 zł 17.750 zł
757 75702 8010 40.000 zł
RAZEM 40.000 zł
801 80101 3020 2.000 zł
4010 15.083 zł
4110 4.000 zł
4120 1.000 zł
4210 1.000 zł
4260 25.659 zł
RAZEM 48.742 zł
801 80113 4270 11.900 zł
RAZEM 11.900 zł
801 80114 4300 5.000 zł
6060 6.900 zł
RAZEM 11.900 zł
801 80146 4300 48.742 zł
RAZEM 48.742 zł
851 85153 4170 1.200 zł
4300 213 zł
RAZEM 1.413 zł
851 85154 4210 8.600 zł
4260 5.000 zł
4270 9.000 zł
4300 15.075 zł
4750 912 zł
RAZEM 38.587 zł
852 85219 zad. wł. 4010 25.000 zł
RAZEM 25.000 zł
854 85415 3260 17.400 zł
RAZEM 17.400 zł
900 90002 4300 82.192 zł
RAZEM 82.192 zł
900 90015 4260 10.000 zł
RAZEM 10.000 zł
900 90095 4300 10.250 zł
RAZEM 10.250 zł
Razem 250.084 zł 227.484 zł
Lp. Szkoła Dział Rozdział Paragraf Zwiększenie Zmniejszenie
1. SP 1 801 80101 4260 19 707 zł 0 zł
Razem 19 707 zł 0 zł
801 80146 4300 19 707 zł
Razem 0 zł 19 707 zł
854 85415 3260 4 582 zł
Razem 0 zł 4 582 zł
19 707 zł 24 289 zł
2. SP 2 854 85415 3260 0 zł 1 362 zł
RAZEM 0 zł 1 362 zł
3. SP Uhowo 801 80101 3020 2 000 zł 0 zł
4210 1 000 zł
4260 5 952 zł
Razem 8 952 zł 0 zł
801 80146 4300 3 768 zł
Razem 0 zł 3 768 zł
854 85415 3260 0 zł 2 200 zł
Razem 0 zł 2 200 zł
RAZEM 8 952 zł 5 968 zł
4. SP 801 80101 4010 15 083 zł
Bokiny 4110 4 000 zł
4120 1 000 zł
Razem 20 083 zł 0 zł
854 85415 3260 450 zł
Razem 0 zł 450 zł
RAZEM 20 083 zł 450 zł
5. ZS Pł.K. 854 85415 3260 0 zł 2 280 zł
RAZEM 0 zł 2 280 zł
6. SP Łup.St. 854 85415 3260 0 zł 430 zł
RAZEM 0 zł 430 zł
7. Gimnazjum 801 80146 4300 0 zł 20 083 zł
nr 1 Razem 0 zł 20 083 zł
854 85415 3260 3 728 zł
Razem 0 zł 3 728 zł
RAZEM 0 zł 23 811 zł
8. BOSS 801 80113 4270 0 zł 11 900 zł
Razem 0 zł 11 900 zł
801 80114 4300 5 000 zł 0 zł
6060 6 900 zł
Razem 11 900 zł 0 zł
854 85415 3260 1 734 zł
Razem 0 zł 1 734 zł
RAZEM 11 900 zł 13 634 zł
9. Prz.1 801 80146 4300 0 zł 5 184 zł
RAZEM 0 zł 5 184 zł
10. SP DD 854 85415 3260 0 zł 634 zł
RAZEM 0 zł 634 zł
OGÓŁEM 60 642 zł 78 042 zł
1) 1. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 32.192,- zł wydatki na różne opłaty i składki związane ze zwrotem akcyzy producentom rolnym.
2) 2. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - usuwa się wydatki na różne opłaty i składki w wysokości 19.500,- zł.
3) 3. W rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne - usuwa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5.000,- zł.
4) 4. W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - zmniejsza się o kwotę 17.750,- zł wydatki bieżące rozdziału wprowadzając jednocześnie nowe zadanie inwestycyjne: "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 40 kW (50kVA)" o wartości 57.000,- zł na wypadek długotrwałego braku energii w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych.
5) 5. W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
6) 6. W rozdziałach 80101 (Szkoły podstawowe), 80113 (Dowożenie uczniów do szkół), 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół), 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek Dyrektora BOSS.
7) 7. W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą; "Zakup jednorazowego dodatku uzupełniającego OPTIVUM (program komputerowy płacowy)" w kwocie 6.900,- zł.
8) 8. W rozdziałach 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,- zł w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
9) 9. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o kwotę 25.000,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
10) 10. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zmniejszenia wydatków na inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 17.400,- zł.
11) 11. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - zmniejsza się o kwotę 82.192,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
12) 12. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup energii o kwotę 10.000,- zł.
13) 13. W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 10.250,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
i okres realizacji rok budżetowy 2009 (8+9+10+ 11) z tego źródła finansowania 2010 r. 2011 r.
(w latach) dochody własne jst kredyty środki pochodzące środki wymienione
i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 10 1010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013) 22 000 000 90 000 90 000 500 000 1 000 000 UM
2. 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011) 5 129 800 22 204 22 204 2 281 557 2 826 039 UM
3. 10 1010 6050 Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013) 350 000 165 000 165 000 50 000 50 000 UM
4. 600 60014 6050 Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010) 100 000 10 000 10 000 90 000 UM
5. 600 60016 6050 Budowa dróg na osiedlu quot;Północquot; w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009) 300 000 300 000 300 000 UM
6. 600 60016 6050 Budowa dróg na osiedlu quot;Północquot; w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010) 550 000 0 550 000 UM
7. 600 60016 6050 Budowa dróg na osiedlu quot;Północquot; w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011) 400 000 0 400 000 UM
8. 600 60016 6050 Budowa dróg na osiedlu quot;Malarzyquot; w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010) 300 000 0 300 000 UM
9. 600 60016 6050 Budowa ul. Szkolnej (2009-2010) 150 000 20 000 20 000 130 000 UM
10. 600 60016 6050 Budowa ul. Śliskiej i ul. Szpitalnej (2008-2009) 451 821 225 000 225 000 UM
11. 600 60016 6050 Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010) 305 000 35 000 35 000 270 000 UM
12. 600 60016 6050 Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009-2010) 600 000 45 000 45 000 555 000 UM
13. 600 60016 6050 Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013) 8 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 2 000 000 UM
14. 600 60016 6050 Budowa ul. Harcerskiej (2010-2011) 700 000 0 50 000 650 000 UM
15. 600 60016 6050 Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011) 150 000 0 150 000 UM
16. 600 60016 6050 Budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej (2009) 1 000 000 1 000 000 671 085 328 915 UM
17. 600 60016 6050 Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010) 350 000 50 000 50 000 300 000 UM
18. 600 60016 6058 6059 6050 Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010) 3 538 286 1 911 150 1 000 000 911 150 1 610 136 UM
19. 600 60016 6058 6059 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012) 11 360 020 1 382 760 691 380 691 380 2 114 400 3 657 490 UM
20. 600 60016 6050 Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010) 1 300 000 100 000 100 000 1 200 000 UM
21. 600 60016 6050 Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2010) 330 000 30 000 10 000 20 000 300 000 UM
22. 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013) 5 000 000 120 000 120 000 100 000 2 000 000 UM
23. 600 60016 6050 Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM quot;Kolejarzquot; (2009) 64 000 64 000 64 000 UM
24. 600 60016 6050 Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009) 86 800 86 800 86 800 UM
25. 600 60016 6050 Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009) 56 100 56 100 56 100 UM
26. 600 60016 6050 Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2009-2010) 85 000 20 000 20 000 UM
27. 600 60017 6050 Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011) 520 000 120 000 70 000 50 000 200 000 200 000 UM
28. 630 63003 6050 Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011) 450 000 15 000 15 000 200 000 235 000 UM
29. 700 70005 6050 Wykupy geodezyjne (2008-2013) 1 500 000 300 000 300 000 200 000 200 000 UM
30. 700 70005 6060 Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009) 70 000 70 000 70 000 UM
31. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009) 860 000 860 000 860 000 UM
32. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego 250 000 250 000 245 000 5 000 UM
33. 700 70005 6050 Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012) 2 000 000 70 000 70 000 400 000 400 000 UM
34. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009) 510 000 510 000 510 000 UM
35. 700 70095 6050 Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010) 500 000 50 000 50 000 450 000 UM
36. 710 71012 6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach z przeznaczeniem na filię Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2009) 79 474 79 474 79 474 UM
37. 710 71035 6050 Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2011) 500 000 30 000 30 000 200 000 270 000 UM
38. 750 75023 6060 Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013) 170 000 43 000 43 000 30 000 30 000 UM
39. 750 75023 6050 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010) 300 000 100 000 100 000 200 000 UM
40. 750 75023 6050 Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010) 1 900 000 80 000 80 000 1 833 063 UM
41. 754 75414 6060 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 40 kW (50 kVA) (2009) 57 000 57 000 57 000 UM
2 754 75495 6050 Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011) 1 400 000 120 000 120 000 700 000 509 804 UM
43. 801 80101 6050 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011) 1 800 000 3 600 3 600 1 773 900 UM
44. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2011) 810 000 1 600 1 600 325 000 469 002 UM
45. 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010) 550 000 20 000 20 000 530 000 UM
46. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010) 400 000 800 800 378 200 UM
47. 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2010) 550 000 0 550 000 UM
48. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2011) 830 000 1 700 1 700 429 000 378 800 UM
49. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012) 1 510 000 3 000 3 000 UM
50. 801 80101 6050 Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011) 1 250 000 0 329 000 895 000 UM
51. 801 80101 6058 6059 Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011) 1 650 000 0 490 000 1 160 000 UM
52. 801 80101 6050 Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009) 37 000 37 000 37 000 UM
53. 801 80101 6050 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009-2010) 60 000 10 000 10 000 50 000 UM
54. 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011) 400 000 800 800 385 260 UM
55. 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011) 650 000 1 300 1 300 608 000 UM
56. 801 80104 6050 Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2010) 60 000 13 000 13 000 47 000 UM
57. 801 80104 6050 Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2009-2010) 110 000 20 000 20 000 90 000 UM
58. 801 80110 6050 Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) 298 188 272 690 140 000 132 690 UM
59. 801 80110 6050 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) 670 000 595 936 295 936 300 000 UM
60. 801 80114 6060 Zakup jednorazowego dodatku uzupełniającego OPTIVUM (program komputerowy płacowy) (2009) 6 900 6 900 6 900 BOSS
61. 852 85219 6050 Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012) 800 000 70 000 70 000 100 000 100 000 UM
62. 900 90001 6050 Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013) 1 600 000 600 000 600 000 300 000 300 000 UM
63. 900 90001 6050 Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013) 6 767 750 300 000 300 000 200 000 500 000 UM
64. 900 90001 6050 Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012) 450 000 0 UM
65. 900 90001 6050 Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012) 610 000 2 134 2 134 UM
66. 900 90002 6050 Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013) 2 000 000 15 000 15 000 400 000 400 000 UM
67. 900 90005 6050 Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2010) 300 000 10 000 10 000 262 550 UM
68. 900 90005 6050 Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 i Spółdzielcza 2(2009) 62 000 62 000 62 000 UM
69. 900 90015 6050 Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013) 300 000 199 000 179 000 20 000 50 000 50 000 UM
70. 900 90095 6050 Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2009-2011) 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 UM
71. 921 92109 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010) 180 000 0 165 000 UM
72. 921 92109 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2010) 150 000 0 135 000 UM
73. 921 92109 6050 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010) 250 000 0 235 000 UM
74. 921 92109 6050 Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011) 8 000 000 350 000 350 000 4 272 708 3 346 036 UM
75. 921 92109 6050 Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010) 1 000 000 363 000 358 000 5 000 637 000 UM
76. 921 92109 6050 Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009 - 2010) 1 316 380 80 000 80 000 1 236 000 UM
77. 921 92195 6050 Budowa pomnika quot;Krzyż Sybirakówquot; (2009) 80 000 80 000 80 000 UM
78. 926 92601 6050 Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013) 5 000 000 0 100 000 300 000 UM
79. 926 92601 6058 6059 Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010) 19 594 000 65 000 65 000 11 911 000 7 338 000 UM
80. 900 90095 6050 Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015) 5 000 000 0 75 000 300 000 UM
81. 926 92601 6050 Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - quot;Moje boisko - Orlik 2010quot; (2010) 1 613 667 0 1 613 667 UM
140 489 186 12 681 948 9 357 813 890 000 831 605 1 602 530 40 345 281 32 902 331 x
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty środki pochodzące środki wymienione
i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 10 1010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013) 22 000 000 90 000 90 000 UM
2. 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011) 5 129 800 22 204 22 204 UM
3. 10 1010 6050 Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013) 350 000 165 000 165 000 UM
4. 600 60014 6050 Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010) 100 000 10 000 10 000 UM
5. 600 60016 6050 Budowa dróg na osiedlu quot;Północquot; w m. Łapy - ul.Łąkowa (2009) 300 000 300 000 300 000 UM
6. 600 60016 6050 Budowa ul.Szkolnej (2009-2010) 150 000 20 000 20 000 UM
7. 600 60016 6050 Budowa ul.Śliskiej i ul.Szpitalnej (2008-2009) 451 821 225 000 225 000 UM
8. 600 60016 6050 Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego (2009-2010) 305 000 35 000 35 000 UM
9. 600 60016 6050 Budowa ul.Nowej na odc. od ul.Grabowej do ul.Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul.Jaworowej do ul.Piaskowej (2009 -2010) 600 000 45 000 45 000 UM
10. 600 60016 6050 Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul.Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul.Goździkowskiej na odcinku od ul.Głównej do ul.Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul.Goździkowskiej z ul.Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) - I etap (2007-2013) 8 000 000 1 000 000 1 000 000 UM
11. 600 60016 6050 Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010) 350 000 50 000 50 000 UM
12. 600 60016 6058 6059 6050 Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010) 3 538 286 1 911 150 1 000 000 911 150 UM
13. 600 60016 6058 6059 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013) 11 360 020 1 382 760 691 380 691 380 UM
14. 600 60016 6050 Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul.Asnyka i ul.Kolejowa) (2009-2010) 1 300 000 100 000 100 000 UM
15. 600 60016 6050 Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2010) 330 000 30 000 10 000 20 000 UM
16. 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013) 5 000 000 120 000 120 000 UM
17. 600 60016 6050 Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM quot;Kolejarzquot; (2009) 64 000 64 000 64 000 UM
18. 600 60016 6050 Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009) 86 800 86 800 86 800 UM
19. 600 60016 6050 Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009) 56 100 56 100 56 100 UM
20. 600 60016 6050 Budowa ul.Długiej na odc. od ul.Stalowej do ul.Południowej (2009) 1 000 000 1 000 000 671 085 328 915 UM
21. 600 60016 6050 Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2009-2010) 85 000 20 000 20 000 UM
22. 600 60017 6050 Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011) 520 000 120 000 70 000 50 000 UM
23. 630 63003 6050 Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011) 450 000 15 000 15 000 UM
24. 700 70005 6050 Wykupy geodezyjne (2008-2013) 1 500 000 300 000 300 000 UM
25. 700 70005 6060 Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009) 70 000 70 000 70 000 UM
26. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009) 860 000 860 000 860 000 UM
27. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego 250 000 250 000 245 000 5 000 UM
28. 700 70005 6050 Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012) 2 000 000 70 000 70 000 UM
29. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009) 510 000 510 000 510 000 UM
30. 700 70095 6050 Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010) 500 000 50 000 50 000 UM
31. 710 71012 6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach z przeznaczeniem na filię Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2009) 79 474 79 474 79 474 UM
32. 710 71035 6050 Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza 500 000 30 000 30 000 UM
33. 750 75023 6060 Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013) 170 000 43 000 43 000 UM
34. 750 75023 6050 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010) 300 000 100 000 100 000 UM
35. 750 75023 6050 Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010) 1 900 000 80 000 80 000 UM
36. 754 75414 6060 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 40 kW (50kVA)quot; (2009) 57 000 57 000 57 000 UM
37. 754 75495 6050 Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011) 1 400 000 120 000 120 000 UM
38. 801 80101 6050 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011) 1 800 000 3 600 3 600 UM
39. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2011) 810 000 1 600 1 600 UM
40. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010) 400 000 800 800 UM
41. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2011) 830 000 1 700 1 700 UM
42. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012) 1 510 000 3 000 3 000 UM
43. 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010) 550 000 20 000 20 000 UM
44. 801 80101 6050 Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach 37 000 37 000 37 000 UM
45. 801 80101 6050 Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009-2010) 60 000 13 000 13 000 UM
46. 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011) 400 000 800 800 UM
47. 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011) 650 000 1 300 1 300 UM
48. 801 80104 6050 Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2010) 60 000 10 000 10 000 UM
49. 801 80104 6050 Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2009-2010) 110 000 20 000 20 000 UM
50. 801 80110 6050 Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) 298 188 272 690 140 000 132 690 UM
51. 801 80110 6050 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009) 670 000 595 936 295 936 300 000 UM
60. 801 80114 6060 Zakup jednorazowego dodatku uzupełniającego OPTIVUM (program komputerowy płacowy)quot; (2009) 6 900 6 900 6 900 BOSS
52. 852 85219 6050 Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012) 800 000 70 000 70 000 UM
53. 900 90001 6050 Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012) 610 000 2 134 2 134 UM
54. 900 90001 6050 Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013) 1 600 000 600 000 600 000 UM
55. 900 90001 6050 Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013) 6 767 750 300 000 300 000 UM
56. 900 90002 6050 Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013) 2 000 000 15 000 15 000 UM
57. 900 90005 6050 Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009) 300 000 10 000 10 000 UM
58. 900 90005 6050 Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 i Spółdzielcza 2 (2009) 62 000 62 000 62 000 UM
59. 900 90015 6050 Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013) 300 000 199 000 179 000 20 000 UM
60. 900 90095 6050 Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy. 50 000 10 000 10 000 UM
61. 921 92109 6050 Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011) 8 000 000 350 000 350 000 UM
62. 921 92109 6050 Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010) 1 000 000 363 000 358 000 5 000 UM
63. 921 92109 6050 Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009 - 2010) 1 000 000 80 000 80 000 UM
64. 921 92195 6050 Budowa pomnika quot;Krzyż Sybirakówquot; (2009) 80 000 80 000 80 000 UM
65. 926 92601 6058 6059 Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010) 19 594 000 65 000 65 000 UM
Ogółem 121 979 139 12 681 948 9 357 813 890 000 831 605 1 602 530 x
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
w złotych
Dział Rozdział § Dotacje Wydatki w tym:
ogółem ogółem Wydatki Wydatki
(6+7) bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
10 1095 2010 176 179 208 371 208 371 0
750 75011 2010 157 000 157 000 157 000 0
751 75101 2010 3 811 3 811 3 811 0
75113 2010 35 183 35 183 35 183 0
852 85203 2010 299 000 299 000 299 000 0
85212 2010 4 738 000 4 738 000 4 738 000 0
85213 2010 17 401 17 401 17 401 0
85214 2010 115 633 115 633 115 633 0
85228 2010 121 000 121 000 121 000 0
Ogółem 5 663 207 5 695 399 5 695 399 0
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/638/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 listopada 2009 r.
Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji
750 Administracja publiczna 1 415
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 415
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 415
801 Oświata i wychowanie 30 000
80195 Pozostała działalność 30 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000
Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego
2) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu
3) Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego
4) Wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursów tematycznych
i językowych dla dzieci i młodzieży
5) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych
926 Kultura fizyczna i sport 292 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 292 000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 292 000
Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego
2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych
3) Promocja Ziemi Łapskiej
4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób
niepełnosprawnych
5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej,
organizacji spływów kajakowych i.t.p.
6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
Razem 323 415
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe