| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXX/10 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski


Na podstawie art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) ), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 2) ), Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:
1) zasady stosuje się do nauczycieli, których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ze względu na:
a) wcześniejsze zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych,
b) odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów lub słuchaczy,
c) różną liczbę godzin w poszczególnych semestrach, wynikającą z planów nauczania,
d) specyfikę pracy w placówkach oświatowych, w których nie są przewidziane ferie szkolne;
2) ustalony dla nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może przekraczać z tego tytułu 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
3) średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i plan zajęć podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego;
4) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia;
5) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy na jego wniosek, w trakcie roku szkolnego, na który został ustalony zróżnicowany plan zajęć, przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.
§ 2. Określa się następujące zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych:
1) obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela do wysokości liczby godzin określonej w poniższej tabeli:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych lub wychowawczych
1. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół liczącego:
- do 4 oddziałów 12
- od 5 do 8 oddziałów 8
- od 9 do 16 oddziałów 5
- powyżej 17 oddziałów 3
2. Wicedyrektor szkoły lub zespołu szkół liczącego:
- do 16 oddziałów 9
- 17 i więcej oddziałów 7
3. Kierownik szkolenia praktycznego 10
4. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej i dyrektor zespołu placówek młodzieżowych 10
5. Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 6
2) od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela może Starosta Augustowski zwolnić dyrektora zespołu szkół liczącego więcej niż 24 oddziały, na uzasadniony wniosek dyrektora;
3) nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 1 wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
4) wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć wynosi 20 godzin.
§ 4. Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:
1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się w ten sposób, by suma odpowiednich części każdego wymiaru godzin, liczona jako suma części etatów, była równa liczbie jeden;
2) godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, obliczonego według zasad określonych w pkt 1, są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 5. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin, w przeliczeniu na tygodniową liczbę godzin w roku szkolnym.
2. Określa się następujące zasady zaliczania poszczególnych zajęć do wymiaru godzin:
1) do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się godziny:
a) wykładów, ćwiczeń, konsultacji, zajęć praktycznych,
b) przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc egzaminowanie trzech słuchaczy za jedną godzinę zajęć,
c) przeprowadzania egzaminów pisemnych, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, jednak nie więcj niż dwie godziny na jeden przedmiot,
d) poprawiania i oceniania pisemnych prac egzaminacyjnych oraz semestralnych prac kontrolnych, licząc poprawianie trzech prac za jedną godzinę zajęć;
2) dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:
a) przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji, należy rozumieć jednostkę 45 minut,
b) przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut,
c) przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut;
3) za pełnienie funkcji opiekuna grupy w kształceniu zaocznym, zalicza się jedną godzinę czasu pracy miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych.
3. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
4. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.
§ 7. Traci moc uchwała nr 148/XX/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz uchwała nr 246/XXXIII/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XX/2000 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Roman Krzyżopolski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 i Nr 213, poz. 1650
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »